1. Hîzb, Tûr Sûresi

Tûr Suresi 1. Ayeti Meali

وَالطُّورِ
Ve-ttûr(i)
1
ve
andolsun, yemin olsun
2
et tûri
Tur

Diyanet İşleri (1-7) Tûr’a, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba, “Beyt-i Ma’mur”a , yükseltilmiş tavana (göğe), kabaran denize andolsun ki, şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir.
Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) Andolsun Tûr'a,
Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 1) Andolsun o Tur'a,
Elmalılı Hamdi Yazır Kasem olsun o Tura
Diyanet Vakfı (1-8) Tûr'a, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab'a, Beyt-i Ma'mûr'a, yükseltilmiş tavana, dolu denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur.
Abdulbaki Gölpınarlı Andolsun Tûr'a.
Adem Uğur Tûr'a, andolsun ki,
Ahmed Hulusi O Tur'a (Tur - Sinâ Dağı'nda Musa'nın karşılaştığı hakikate),
Ahmet Tekin Tûr’a (dağa) andolsun!
Ahmet Varol Andolsun Tur'a,
Ali Fikri Yavuz Gasem olsun o Tûr dağına...
Bekir Sadak (1-7) Tur'a, yayilmis ince deri uzerine satir satir dizilmis Kitap'a, mamur bir ev olan Kabe'ye, yukseltilmis tavan gibi goge, kaynayacak denize and olsun ki, Rabbinin azabi hic suphesiz gelecektir.
Celal Yıldırım Tûr'a,
Diyanet İşleri 2 (1-8) Tura, yayılmış ince deri üzerine satır satır dizilmiş Kitap'a, mamur bir ev olan Kabe'ye, yükseltilmiş tavan gibi göğe, kaynayacak denize and olsun ki, Rabbinin azabı hiç şüphesiz gelecektir. Onu savacak yoktur.
Fizilil Kuran Andolsun Tur'a.
Gültekin Onan Tur'a andolsun.
Hasan Basri Cantay Andolsun «Tuur» a,
Hayat Neşriyat Yemîn olsun Tûr (dağın)a!
Ibni Kesir Andolsun; Tur'a.
Muhammed Esed Düşün Sina Dağı'nı!
Ömer Nasuhi Bilmen (1-3) Kasem olsun Tûr'a. Ve yazılmış bir kitaba. Yayılmış bir ince deride.
Ömer Öngüt Andolsun Tur'a!
Şaban Piris (1-3) Tûr’a... yayılmış ince deri üzerine yazılmış kitaba...
Suat Yıldırım Tur’a (o dağa)
Tefhim-ül Kuran Tûr'a andolsun,
Ümit Şimşek And olsun Tûr'a.

Diyanet Tefsiri Yüce Allah altı şey üzerine kasem (yemin) ederek peygamberleri vasıtasıyla haber verdiği azabın mutlaka geleceğini ve onu engelleyebilecek hiçbir gücün bulunmadığını bildirmektedir. Üzerine yemin edilenlerle nelerin kastedildiği ve bunların yemin konusu ile bağlantısı hakkında değişik açıklamalar yapılmıştır (Allah’ın yemin etmesi ve Kur’an’da yer alan kasemler konusunda genel bilgi ve değerlendirme için bk. Zâriyât 51/1-6). Müfessirlerin büyük çoğunluğu, 1. âyette geçen tûr kelimesini –Kur’an’daki kullanımlarını dikkate alarak– Hz. Mûsâ’ya peygamberlik görevinin tebliğ edildiği kutlu dağ (Sînâ dağı) anlamıyla açıklamışlardır. Bununla genel olarak dağların kastedildiği kanaatini taşıyanlar da vardır (İbn Atıyye, V, 185). Bazı müfessirler ise bu kelimenin kök anlamlarından olan “uçma” mânasıyla bağ kurarak “gayb âleminden duyular âlemine uçup gelenler (ilhamlar, bilgiler, melekler)” yorumunu yapmışlardır (Beyzâvî, VI, 88). 2 ve 3. âyetlerde söz konusu edilen “kitap”la ilgili olarak yapılan belli başlı yorumlar şunlardır: a) Hz. Mûsâ’ya verilen kitap, b) Kur’ân-ı Kerîm, c) Hz. Muhammed’den önce indirilmiş ilâhî kitaplar, d) Yaratılmışlarla ilgili bütün bilgilerin kayıtlı bulunduğu levh-i mahfûz, e) Meleklerin göreviyle ilgili olarak levh-i mahfûzdan istinsah edilmiş kısımlar, f) Haşir günü insanların dünyada yapıp ettiklerini ayrıntılı olarak görecekleri amel defterleri (Zemahşerî, IV, 33; İbn Atıyye, V, 185; Râzî, XXVIII, 239). 3. âyette geçen rakk kelimesi “sahîfe, varak” mânasına gelir; daha çok hayvan (özellikle ceylan) derisinden yapılmış ince deri için kullanılır. Burada “kitap” kelimesiyle Kur’ân-ı Kerîm’in kastedildiği yorumunu yapanlar, sûrenin indiği sıralarda Kur’an’ın bu şekilde yazılmaya başlandığı veya –tamamı açısından– ileride yazılacağına işaret bulunduğu yorumunu yaparlar. “Açık ve yayılmış” anlamına gelen menşûr kelimesiyle ilgili olarak Râzî şu ilginç yorumu yapar: Burada kitabın açıklık özelliğine işaret vardır; zira dürülü, kapalı kitapta ne bulunduğunu kimse bilemez; şu halde burada söz konusu olan kitap dürülü yazılardan yani levh-i mahfûzdan farklıdır; bunun anlamı “O size açıktır, onu inceleyip üzerinde düşünmenize kimse engel olamaz” demektir (XXVIII, 240). 4. âyetteki “el-beyt’ül-ma‘mûr” tamlaması hakkında başlıca üç yorum vardır: a) Semada bulunan bir evin, bir mescidin adıdır; ilgili rivayetlerde bunun yedinci semâda, Kâbe’nin izdüşümüne denk gelen bir yerde, arşın hizasında bulunduğu, durâh diye de anıldığı, meleklerin ziyaretiyle şenlendiği belirtilir. Dördüncü ve altıncı semada veya semanın ve yerin her bir katında bir beytülma‘mûr bulunduğu yönünde de nakiller vardır. Yine rivayetlerde yer alan bilgilere göre her gün oraya çok sayıda melek girer, Allah’ı takdis ve tesbih ederler; çıkanlar artık asla (kıyamete kadar) oraya dönmezler (bk. Taberî, XXVII, 16-18; Zemahşerî, IV, 33; İbn Atıyye, V, 186). Şu var ki bu rivayetlerin âyetteki tamlamayı izah amacı taşıdığı açık değildir (İbn Âşûr, XXVII, 39). b) Kâbe’nin adıdır. Bu yorumda mâmur kelimesinin, “gelen gideni çok olan, ziyaretçileriyle şenlenen ve bakımlı olan yer” mânaları esas alınmıştır (Zemahşerî, IV, 33). Bu yorumu destekleyen bir rivayete göre Allah Teâlâ onu her yıl belirli sayıda ziyaretçi ile mâmur kılar, insanların sayısı bundan eksikse meleklerle tamamlar. c) Müminin kalbi kastedilmiştir. Kalp, kişinin Allah’ı tanıması ve O’na tam bir teslimiyet göstermesiyle mâmur olur (Beyzâvî, VI, 89; ayrıca bk. Abdurrahman Küçük, “Beytülma‘mûr”, DİA, VI, 94-95). Hemen bütün müfessirler, 5. âyette geçen ve “yüksek, yükseltilmiş tavan” anlamına gelen es-sakf el-merfû‘ tamlamasıyla semânın kastedildiğini belirtirler; Enbiyâ sûresinin 32. âyeti de bu mânayı destekler niteliktedir. Bu konudaki bir rivayete dayanarak bazı müfessirler, bununla (cennetin tavanı olan) arşın kastedildiği yorumunu yapmışlardır (Şevkânî, V, 110; Elmalılı, VII, 4551-4552). 6. âyetteki el-bahru’l-mescûr tamlamasında geçen bahr kelimesi “deniz” anlamına gelir; bunun sıfatı olarak zikredilen mescûr kelimesi ise farklı mânalara gelmektedir. Bu mânalardan hareketle söz konusu tamlama için yapılan belli başlı yorumlar şunlardır: a) Kızdırılmış, alevlenmiş: Kelimenin Tekvîr sûresinin 6. âyetindeki kullanımı ışığında, kıyametin kopması sırasında –muhtemelen jeolojik bir patlamayla– denizlerin aşırı ısınması kastedilmiş olabilir (Gafir 40/72’de de fiil –edilgen haliyle– “yakılma” mânasına kullanılmıştır). b) Dolgun, taşkın: Denizlerin sularla dolu olması veya okyanuslar kastedilmiş olabilir. c) Boş: Kıyamet sırasında denizlerin boşalması kastedilmiş olabilir. d) Tutulmuş, hapsedilmiş: Denizlerin, dünyanın düzenini altüst edecek taşmalar yapmasının engellenmesine işaret olabilir (Taberî, XXVII, 18-19; İbn Atıyye, V, 186). e) Karışık, karışkan: Suyu birbirine veya tatlısı acısına karışan denizler mânası kastedilmiş olabilir (Şevkânî, V, 110). f) Tûr’dan söz edilmesi dikkate alınarak, Firavun’un boğulduğu denizin kastedildiği de düşünülebilir (İbn Âşûr, XXVII, 39-40; Elmalılı, VII, 4552). Ayrıca burada, semâda arşın altında bulunan bir denize (Taberî, XXVII, 20) veya cehenneme (İbn Atıyye, V, 187) yemin edildiği yönünde rivayetler de bulunmaktadır. Taberî kelimenin “yakma” ve “dolma” şeklinde iki temel mânası bulunduğunu, bunlardan ilkinin dünya hayatındaki denizlere uymadığını, dolayısıyla “dolu deniz” mânası verilmesinin isabetli olacağını belirtir (XXVII, 19-20). Ancak buradaki denizin “kıyamet koparken ısınan ve kaynayan deniz” olarak anlaşılmasına da bir engel bulunmadığından meâlde “kaynayan deniz” anlamı tercih edilmiştir. İbn Âşûr burada üzerine yemin edilenlerle yeminin amacı arasındaki bağı özetle şöyle açıklar: İlk altı âyette üzerine yemin edilenler Hz. Mûsâ’nın Firavun’a gönderilmesiyle ilgili hususlardır. Yeminin konusu ise peygamberlerin uyarılarının esasını oluşturan ilâhî azabın mutlaka geleceği gerçeğidir. Firavun ve adamlarının helâki de bu gerçeği inkâr edip Mûsâ’yı yalancılıkla itham etmeleri sebebiyle olmuştur (XXVII, 36; Râzî’nin burada zikredilen üç mekân [Tûr dağı, deniz ve Kâbe] ile üç peygamber [Hz. Mûsâ, Hz. Yûnus ve Hz. Muhammed] arasında bağ kuran tevili için bk. XXVIII, 239-240).

Kurdî / کوردی / Kürtçe Bi çiyayê Tûrê
Sahih International / English / Ingilizce By the mount
M.Pickthall / English / Ingilizce By the Mount,
Muhsin Khan / English / Ingilizce By the Mount;
Yusuf Ali / English / Ingilizce By the Mount (of Revelation);(5037)
Shakir / English / Ingilizce I swear by the Mountain,
Dr. Ghali / English / Ingilizce And (by) At- Tur, (The Mount)
Albanian / Shqip / Arnavutça Pasha Turin.
Azerbaijani / Azərbaycanca / Azerice And olsun (Allahın Musa ilə danışdığı) Tur dağına;
Bosnian / Bosanski / Bosnakca Tako Mi Gore,
Bulgarian / Български / Bulgarca Кълна се в Планината
Chinese / 中文 / Çince 以山岳盟誓,
Simplified Chinese / 简体字 / Basit Çince 以山岳盟誓,
Czech / Česky / Çekçe Při hoře Sinaji,
Dutch / Nederlands / Hollandaca Ik zweer bij den berg Sinaï.
Farsi / فارسی / Farsça سوگند به (کوه) طور( ),
Finnish / Suomi / Fince Nimeen Vuoren
French / Français / Fransızca Par At-Tur !
German / Deutsch / Almanca Beim Berg Tûr
Hausa / Hausa Dili Inã rantsuwa da ¦ũr (Dũtsen Mũsã).
Indonesian / Bahasa Indonesia / Endonezce Demi bukit,
Italian / Italiano / Italyanca Per il Monte,
Japanese / 日本語 / Japonca かの(啓示の)山にかけて(誓う)。
Korean / 한국어 / Korece 뚜르 산으로 맹세하사
Malay / Bahasa Melayu / Malayca Demi Gunung Tursina;
Malayalam / മലയാളം / Malayalam Dili ത്വൂര്‍ പര്‍വ്വതം തന്നെയാണ, സത്യം.
Maranao / mәranaw Ibt ko palaw a Tor (a giyoto so palaw a ron inimbitiyarai o Allah so Mosa ko liyawaw niyan).
Norwegian / Norsk / Norveççe Ved berget,
Polski / Polish / Polonya Dili Na Górę!
Portuguese / Português / Portekizce Pelo monte (Sinai).
Romanian / Română / Rumence Pe Cartea scrisă
Russian / Россия / Rusça Клянусь горой!
Somali / Somalice (Eebe wuxuu ku dhaartay) Dhuurisiina.
Spanish / Español / Ispanyolca ¡Por el Monte!
Swahili / Kiswahili / Swahili Dili Naapa kwa mlima wa T'ur,
Svenska / Swedish / Isveççe VID SINAI berg!
Tatarça / Tatarish / Tatarca Тур тавы белән
Thai / ภาษาไทย / Tai Dili ขอสาบานต่อภูเขาอัฏฏูร
Urdu / اردو / Urduca (کوہ) طور کی قسم
Uzbek / Ozbekcha / Özbekçe Тур билан қасам.
Bengali / বাংলা / Bengalce কসম তূরপর্বতের,
Tamil / தமிழர் / Tamilce தூர் (மலை) மீது சத்தியமாக!

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

Bir cevap yazın