1. Hîzb, Tekvîr Sûresi

Tekvîr Suresi 1. Ayeti Meali

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ
İżâ-şşemsu kuvvirat
1
izâ
olduğu zaman
2
eş şemsu
güneş
3
kuvviret (tekvir)
bürülüp dürüldü
: (tortop olmak, sarık gibi sarılmak)

Diyanet İşleri Güneş, dürüldüğü zaman,
Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) Güneş katlanıp dürüldüğünde,
Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 1) O güneş dürüldüğünde,
Elmalılı Hamdi Yazır O Güneş dürüldüğü vakıt
Diyanet Vakfı Güneş katlanıp dürüldüğünde,
Abdulbaki Gölpınarlı Güneş dürülünce.
Adem Uğur Güneş katlanıp dürüldüğünde,
Ahmed Hulusi Güneş dürüldüğünde (Akıl karşılaştığı gerçeklik ile kaplanıp gücünü yitirdiğinde),
Ahmet Tekin Güneş katlanıp dürüldüğünde, kişi öğrenip bilecektir.
Ahmet Varol Güneş dürüldüğü zaman,
Ali Fikri Yavuz Güneş dürüldüğü (ve ziyası söndürüldüğü) zaman,
Bekir Sadak Gunes durulup isigi kalmadigi zaman;
Celal Yıldırım Güneş kararıp dürüldüğünde,
Diyanet İşleri 2 Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman;
Fizilil Kuran Güneş dürüldüğü zaman
Gültekin Onan Güneş, köreltildiği zaman,
Hasan Basri Cantay Güneş dürül (üb söndürül) düğü zaman,
Hayat Neşriyat Güneş, tekvîr edildiği (dürüldüğü, nûru nârından ayrıldığı, ışığı giderildiği) zaman!
Ibni Kesir Güneş dürüldüğü zaman;
Muhammed Esed Güneş, karanlığa gömüldüğünde,
Ömer Nasuhi Bilmen Güneş, dürüldüğü zaman.
Ömer Öngüt Güneş katlanıp dürüldüğü zaman.
Şaban Piris Güneş dürüldüğü zaman..
Suat Yıldırım Güneş dürülüp ışığı söndüğü zaman;
Tefhim-ül Kuran Güneş, köreltildiği zaman,
Ümit Şimşek Güneş dürüldüğünde,

Diyanet Tefsiri Kıyamet gününün nasıl dehşet verici bir gün olduğunu ifade etmek ve insanları böylesine dehşetli bir gün için hazırlık yapmaya teşvik etmek üzere, altısı kıyametin başlangıcından hesap zamanına kadar, altısı da hesabın başlamasından itibaren gerçekleşecek on iki olay anlatılmaktadır: a) Güneşin dürülüp kararması. Bundan maksat ya güneşin ışığının sönmesi veya kütlesinin tamamen dağılması, bildiğimiz formunu ve işlevini kaybetmesidir. b) Yıldızların dökülüp sönmesi. Güneş ışığının sönmesi, bir kısmı parlaklığını güneşten alan diğer yıldızların da söneceğine işaret eder. Ayrıca kıyametin kopmasıyla kozmik sistem bozulunca yıldızların da birbirine çarpmak, yörüngelerinden kaymak, çekimden kurtulmak gibi gelişmelerle mevcut düzen ve işlevlerini kaybedecekleri, uzay boşluğuna saçılacakları da düşünülebilir (İbn Âşûr, XXX, 141-142; ayrıca bk. İnfitâr 82/2). c) Dağların sökülüp yürütülmesi. Bu ise yerkürede meydana gelecek olan şiddetli sarsıntı neticesinde dağların parçalanması ve yerlerinden kopup dağılması anlamına gelir (krş. Kehf 18/47; Nebe’ 78/20; Müzzemmil 73/14). Yerküredeki canlıların hayat kaynağı olan güneşin yok olmasıyla zaten burada hayatın devam etmesi mümkün değildir. d) Doğacak develerin başı boş bırakılması. “Doğacak develer” diye çevirdiğimiz ışâr (tekili: uşerâ) kelimesi “gebelik süresi 10 ayını doldurmuş; fakat henüz doğurmamış olan develer” anlamına gelir. Kur’an’ın indiği dönemdeki Arap toplumu bu develeri en değerli mal sayarlardı. Temsilî olarak kıyametin şiddetiyle karşılaşan insanın, böylesine değerli mallarına dahi ilgi göstermeyeceğini ifade eder (krş. Hac 22/1-2). “Doğuracak develerin başı boş bırakılması”nın mecazi bir anlatım olduğu, bununla bulutların artık yağmur yağdırmaz olacağı, bu yüzden yeryüzünde hayatın bütünüyle yok olmasına sebep olacak bir kuraklığın yaşanacağı anlamının kastedildiği yorumu da yapılmıştır (İbn Âşûr, XXX, 142-143). e) Yabani hayvanların toplanıp bir araya getirilmesi. Bu da ya kıyametin şiddetinden dolayı yabani hayvanların bile deliklerinden ve yuvalarından fırlayıp öteden beri korktukları şeyleri unutarak birbirlerinden ve insanlardan korkmadan dehşet içinde –denizlerin karalara taşması gibi– felâketin başlangıcındaki tehlikeli yerlerden çıkmaları ve daha güvenli yerlerde bir araya toplanmaları veya bu büyük felâketin tesiriyle kitleler halinde ölmeleri, cesetlerinin üstüste yığılmasıdır. “Yabani hayvanların birbirlerinden haklarını almak üzere bir araya toplanması” anlamına geldiğini söyleyenler de vardır (Şevkânî, V, 450). Nitekim bir hadiste kıyamet gününde hakların sahiplerine ödeneceği, hatta boynuzsuz koyunun boynuzludan hakkını alacağı belirtilmiştir (Müslim, “Birr”, 60; Tirmizî, “Kıyâmet”, 2). f) Denizlerin kaynatılması. Bu, şiddetli sarsıntı neticesinde yerkürede meydana gelecek olan volkanik patlaklar ve derin çatlaklardan dışarı püsküren magmanın, lav kütlelerinin deniz sularını ısıtıp kaynatması yahut dünyanın şiddetle sarsılmasının ve dağların parçalanıp yok olmasının doğal sonucu olarak denizlerin birbirine karışması ve tek deniz haline gelmesi demektir (İbn Âşûr, XXX, 143; krş. Tûr 52/6; İnfitâr 82/3). Buraya kadar anlatılanlar kıyametin kopması esnasında meydana geleceği bildirilen olaylardır. Müfessirlerin tamamına yakını bütün bunların jeolojik ve kozmik bir felâket olarak vuku bulacağını kabul ederler. Bundan sonrakiler ise kıyamet koptuktan sonra meydana geleceği haber verilen olaylardır. g) Nefislerin amelleriyle birleştirilip şekillendirilmesi. Bu âyetle ilgili yorumlar şöyledir: 1. Ölüm anında bedenden ayrılmış olan ruhların kıyamet koptuktan sonra yeniden dirilirken bedenle birleşmesi. Bu olay insanlar öldükten sonra ruhlarının yok olmadığını ve yeniden dirilme anında bedenleriyle birleştiğini gösterir. 2. Kıyamet gününde insanların benzerleriyle, yani müminlerin müminlerle, kâfirlerin de kâfirlerle bir araya getirilmesi (İbn Âşûr, XXX, 144). 3. Müminlerin nefislerinin hurilerle, kâfirlerinkinin de şeytanlarla bir araya getirilmesi. 4. Kişinin dünya hayatında beraber bulunduğu inanç ve zihniyet önderleriyle bir araya getirilmesi. 5. Kişinin aynı inanç ve ahlâkı, paylaştığı insanlarla bir araya getirilmesi. 6. Azgınların kendilerini azdıranlarla, itaatkârların da kendilerini itaate davet eden peygamberler ve müminlerle bir araya getirilmesi. 7. Nefislerin amelleriyle bir araya getirilmesi (Şevkânî, V, 450-451). Bize göre burada, her insanın (nefsin) dünya hayatında yapıp ettiklerini temsil eden veya bunlarla oluşmuş bir şekle girmesi kastedilmiştir. Nitekim insanların yeniden diriltilirken günah-sevap çeşidine göre şekiller alacaklarını ifade eden birçok hadis vardır (bk. Muhammed b. Abdullah el-Hatîb et-Tebrizî, III, 1533-1535). h) Diri diri toprağa gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğünün sorulması. Câhiliye döneminde –nâdir de görülse– bazı Araplar kız çocukları yüzünden utanç duydukları (bk. Nahl 16/58-59), bazıları da onları büyütüp beslemede sıkıntı çekmekten endişe ettikleri için (bk. En‘âm 6/151; İsrâ 17/31) onları diri diri toprağa gömerlerdi. İşte âhirette sorgulama başladığında bu katiller öldürdükleri kızlarıyla birlikte mahkemeye getirilecek ve hesaba çekileceklerdir. ı) Defterlerin ortaya serilmesi. İnsanlar öldüklerinde hesap gününde açılmak üzere amel defterleri kapanır. Hesap gününde bu defterler ortaya konduğunda herkes, dünyada iken hayır veya şer adına ne işlemişse kendi amel defterinde yazılmış olduğunu görür ve yaptıklarını hatırlar. Hesabı görüldükten sonra artık hakkında amellerine göre işlem yapılır (amel defterleri hakkında bk. Hâkka 69/19-28; ayrıca krş. İsrâ 17/13-14; Kehf 18/49). j) Gökyüzünün sıyrılıp açılması. Gökyüzü yerle birlikte (maddî evren) yok edilecek, insanın önündeki madde engeli kalkacak, madde ötesi ile yüzyüze gelmesi sağlanacaktır. Bu anlamda sema açılınca gayb âleminin gizli gerçekleri açığa çıkacak; insanların cennet, cehennem, melek vb. gayb varlıklarını hakikatleriyle tanımaları mümkün olacaktır. k) Cehennem ateşinin harlatılması. Bundan maksat yakıcılığının arttırılması, işlevine hazır hale getirilmesidir (ayrıca bk. Şuarâ 26/91). l) Cennetin yaklaştırılması. Cennetin dünya hayatını Allah’a sevgi ve saygı şuuru içinde yaşayan ve O’na itaatsizlikten sakınan kullara (takvâ ehline) yaklaşmasından maksat, o saadet ülkesine girme zamanının yaklaşmasıdır; bunun takvâ ehline verdiği tatlı heyecandır (krş. Şuarâ 26/90; Kaf 50/31).

Kurdî / کوردی / Kürtçe Gava roj hate pêçandinê, herikî.
Sahih International / English / Ingilizce When the sun is wrapped up [in darkness]
M.Pickthall / English / Ingilizce When the sun is overthrown,
Muhsin Khan / English / Ingilizce When the sun Kuwwirat (wound round and lost its light and is overthrown).
Yusuf Ali / English / Ingilizce When the sun(5969) (with its spacious light) is folded up;(5970)
Shakir / English / Ingilizce When the sun is covered,
Dr. Ghali / English / Ingilizce When the sun will be rolled, (i.e., folded; compressed).
Albanian / Shqip / Arnavutça Kur dielli të jetë mbështjellur (dhe errësohet),
Azerbaijani / Azərbaycanca / Azerice Günəş (əmmamə kimi) sarınıb büküləcəyi (sönəcəyi) zaman;
Bosnian / Bosanski / Bosnakca Kada sunce sjaj izgubi,
Bulgarian / Български / Bulgarca Когато слънцето бъде обвито [в мрак]
Chinese / 中文 / Çince 當太陽黯黮的時唌,
Simplified Chinese / 简体字 / Basit Çince 当太阳黯黜的时候,
Czech / Česky / Çekçe Až slunce bude svinuto,
Dutch / Nederlands / Hollandaca Als de zon zal opgevouwen worden.
Farsi / فارسی / Farsça هنگامی که خورشید درهم پیچیده شود.
Finnish / Suomi / Fince Kun aurinko menee umpeen,
French / Français / Fransızca Quand le soleil sera obscurci,
German / Deutsch / Almanca Wenn die Sonne von einer dunklen Hülle umwölbt wird,
Hausa / Hausa Dili Idan rãna aka shafe haskenta
Indonesian / Bahasa Indonesia / Endonezce Apabila matahari digulung,
Italian / Italiano / Italyanca Quando sara oscurato il sole,
Japanese / 日本語 / Japonca 太陽が包・隠される時,
Korean / 한국어 / Korece 태양이 은폐되어 그의 빛이 사라지고
Malay / Bahasa Melayu / Malayca Apabila matahari dilingkari cahayanya (dan hilang lenyap);
Malayalam / മലയാളം / Malayalam Dili സൂര്യന്‍ ചുറ്റിപ്പൊതിയപ്പെടുമ്പോള്‍,
Maranao / mәranaw Amay ka so alongan na kowaan sa sindaw,
Norwegian / Norsk / Norveççe Når solen formørkes,
Polski / Polish / Polonya Dili Kiedy słońce będzie spowite ciemnością
Portuguese / Português / Portekizce Quando o sol for enfolado,
Romanian / Română / Rumence când stelele vor cădea,
Russian / Россия / Rusça Когда солнце будет скручено,
Somali / Somalice Marka qorraxda la duubo (Qiyaamada).
Spanish / Español / Ispanyolca Cuando el sol sea obscurecido,
Swahili / Kiswahili / Swahili Dili Jua litakapo kunjwa,
Svenska / Swedish / Isveççe NÄR SOLEN lindas in [i mörker],
Tatarça / Tatarish / Tatarca Кайчан кояшның нуры китәрелсә, чорналса (караңгылык белән).
Thai / ภาษาไทย / Tai Dili เมื่อดวงอาทิตย์ถูกม้วนดับแสงลง
Urdu / اردو / Urduca جب سورج لپیٹ لیا جائے گا
Uzbek / Ozbekcha / Özbekçe Вақтики, қуёшни буклаб, ўралса.
Bengali / বাংলা / Bengalce যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে,
Tamil / தமிழர் / Tamilce சூரியன் (ஒளியில்லாததாகச்) சுருட்டப்படும் போது

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

Bir cevap yazın