1. Hîzb, Mülk Sûresi

Mülk Suresi 1. Ayeti Meali

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
Tebârake-lleżî biyedihi-lmulku ve huve ‘alâ kulli şey-in kadîr(un)
1
tebâreke
mübarek, çok yüce, mukaddes, bereket ve hayır sahibi
2
ellezî
o ki, o
3
bi yedi-hi
onun elinde, kudretinde
4
el mulku
mülk, idare
5
ve huve
ve o
6
alâ kulli şey’in
herşeye
7
kadîrun
kaadir, gücü yeten

Diyanet İşleri Hükümranlık elinde olan Allah, yücedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) Mutlak hükümranlık elinde bulunan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.
Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 1) Ne yücedir O ki, mülk O'nun elindedir ve O, herşeye gücü yetendir.
Elmalılı Hamdi Yazır Ne yücedir o ki mülk onun elinde ve o her şey'e kadîrdir
Diyanet Vakfı Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.
Abdulbaki Gölpınarlı Saltanat, tasarruf ve tedbîr, elinde olan mâbûdun şanı yücedir, münezzehtir ve onun her şeye gücü yeter.
Adem Uğur Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.
Ahmed Hulusi Mülk (fiiller boyutu) elinde olan (onu her an dilediğince tedbir eden) ne yücedir! O, her şeye Kaadir'dir.
Ahmet Tekin Mülk ve hükümranlık kudret elinde olan Allah yüceler yücesidir. O’nun her şeye gücü, kudreti yeter.
Ahmet Varol Hükümranlık (mülk) elinde olan Allah ne yücedir! O her şeye güç yetirendir.
Ali Fikri Yavuz Bütün mülk ve saltanat, kudret elinde olan Allah, her türlü noksanlıktan tenezzüh edib yücelmiştir. O, her şeye kadîr’dir.
Bekir Sadak Hukumranlik elinde olan Allah yucedir ve O herseye Kadir'dir.
Celal Yıldırım Mülk ü saltanatın tasarrufunu elinde tutan (Allah) çok yüce, çok mübarektir. O'nun kudreti her şeye yeter.
Diyanet İşleri 2 Hükümranlık elinde olan Allah yücedir ve O herşeye Kadir'dir.
Fizilil Kuran Sınırsız hükümdarlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.
Gültekin Onan Mülk elinde bulunan (Tanrı) ne yücedir. O, her şeye güç yetirendir.
Hasan Basri Cantay (Bütün) mülk (-ü tasarruf, ilâhî kudretinin) elinde bulunan (Allah) ın şanı ne yücedir! O, her şey'e hakkıyle kaadirdir.
Hayat Neşriyat (Bütün) mülk (ve hâkimiyet) elinde (tasarrufunda) olan (Allah) ne yücedir! Ve O, herşeye hakkıyla gücü yetendir.
Ibni Kesir Şanı yücedir, bütün mülk elinde olanın. Ve O; her şeye kadirdir.
Muhammed Esed Hükümranlığın sahibi olan Allah kutludur, yücedir; O her dilediğini yapmaya kadirdir.
Ömer Nasuhi Bilmen Bütün mülk elinde yed-i kudretinde (olan) Allah Teâlâ pek yücedir. Ve o her şey üzerine hakkıyla kâdirdir.
Ömer Öngüt Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.
Şaban Piris Hakimiyeti elinde bulunduran ne yücedir. Onun her şeye gücü yeter!
Suat Yıldırım Hakimiyet elinde bulunan o yüce Allah mukaddestir, hayrı ve bereketi sınırsızdır ve O her şeye kadirdir.
Tefhim-ül Kuran En yüce ve mübarek olan O'dur ki kâinatın saltanatı elindedir. O her şeye kadirdir.
Ümit Şimşek Şânı ne yücedir Onun ki herşeyin egemenliği elindedir. Onun herşeye gücü yeter.

Diyanet Tefsiri Sûrenin özeti mahiyetinde olan bu âyetlerin ilkinde Allah’ın yüceliği, kudreti, evrendeki hükümranlığı ve her şeyin kendisinin kudret elinde olduğu, evrende istediği gibi tasarrufta bulunabileceği ifade edilmiş, sonraki âyetlerde ise O’nun kudretinin eserlerinden örnekler verilmiştir (1. âyette “aşkındır, cömerttir” diye çevirdiğimiz tebâreke fiilinin diğer anlamları hakkında bilgi için bk. Furkån 25/1). 2. âyet yüce Allah’ın kudret ve tasarrufunu en açık bir şekilde gösteren delilleri içermekte; Allah’ın, dünyada insanların güzel işler yapma hususunda birbirleriyle rekabet etmelerini sağlamak, kimlerin kendi emir ve yasaklarına uyarak daha güzel işler yapacağını ortaya çıkarmak için hayatı ve ölümü yarattığını bildirmektedir. Aynı âyette önce ölüm, sonra hayat geçtiği için burada “ölüm” kavramıyla, hayattan önceki cansızlık halinin mi yoksa dünya hayatının sona ermesi ve âhiret hayatına geçiş halinin mi kastedildiği hususunda farklı görüşler vardır. Bir kısım müfessirler âyetteki sıralamayı dikkate alarak ölümden maksadın dünya hayatından âhiret hayatına geçiş hali, hayattan maksadın ise âhiret hayatı olduğunu söylemişlerdir (Râzî, XXX, 55; Elmalılı, VII, 5159). İkinci grup ise ölümle dünya hayatından âhiret hayatına geçiş halinin, hayatla da dünya hayatının kastedildiği kanaatindedir (Zemahşerî, IV, 134); bizim tercihimiz de budur. Zira hayat da ölüm de imtihan için yaratılmıştır; imtihan yeri ise âhiret değil dünyadır. Her ikisinin de bu dünyada olması amaca daha uygun görünmektedir. Hayat ölümden önce olduğu halde âyette sonra gelmesi ise çeşitli şekillerde yorumlanmıştır (bk. Râzî, XXX, 55; Ateş, IX, 526-527). Dikkat çekici bir yoruma göre eşyada aslolan yokluk olduğu, varlık ve hayat sonradan verildiği için âyette ölüm önce gelmiştir (Şevkânî, V, 297). Bizce de isabetli olan diğer bir yoruma göre ölüm insanlara hayatın sorumluluğunu hatırlattığı, onları iyi işler yapmaya teşvik ettiği ve bir uyarıcı olduğu, nihayet insanda “imtihan” sorumluluğunu daha canlı tuttuğu için âyette ölüm önce zikredilmiştir. Nitekim hayat bir hayırlı faaliyetler alanı, ölüm ise bu faaliyetlerin karşılığının verileceği ebedî varlık sahnesine geçişi sağlayan dönüm noktası, Hz. Peygamber’in de belirttiği gibi bir uyarıcıdır (bk. Râzî, XXX, 55). İfadenin akışına ve lafız güzelliğine daha uygun olduğu için “mevt” (ölüm) kelimesinin önce geldiği de düşünülebilir. 3-4. âyetlerde evrenin eksiksiz-kusursuz yaratılışına, mükemmel işleyişine ve düzenine dikkat çekilmekte, böylece bu muhteşem varlık düzeninin bir tesadüfle meydana gelmiş olamayacağı ve devam edemeyeceği; bunun ancak üstün bir ilim, irade ve kudret sahibinin yaratması ve yönetmesiyle mümkün olduğu belirtilmektedir (yedi göğün anlamı hakkında bk. Bakara 2/29). Meâlde “Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak” diye tercüme ettiğimiz cümlenin lafzî karşılığı, “Sonra gözünü iki kez daha çevir de bak” şeklindedir. Ancak bu ibare çokluktan kinaye olup sayı olarak iki defayı değil, defalarca bakmayı ifade eder (bk. İbn Âşûr, XXIX, 19-20). Yıldızlarla donatılmış gibi bir görüntü verdiği için gökyüzünün kandillerle süslenmesinden söz edilmiş, yıldızlar geceleyin kandil gibi ışık saçtıklarından onlara mecaz olarak “kandiller” (mesâbîh, tekili: misbâh) denilmiştir (Taberî, XXIX, 3). Yıldızlarla şeytanların taşlanmasından maksat ise göklerdeki meleklerin konuşmalarını dinleyip onlardan bilgi sızdırmak için kulak hırsızlığı yapmak isteyen şeytanların bu yıldızlardan çıkan parlak ışıklarla, bir tür ateş toplarıyla engellenmesidir. Bu ve benzeri âyetlerle ilgili olarak klasik tefsirlerde ayrıntılı yorumlar bulunmakla birlikte müteşâbihattan olan bu tür âyetlerin anlamları hakkında zamana, şartlara, bilimsel verilere göre farklı görüşler ileri sürmek mümkündür. Ayrıca gayb konularına giren âyetlerin yorumunda iddialı olmamak gerekir. Çünkü gayb âleminin mahiyetini Allah’tan başka kimse bilemez; biz gayb bilgilerine sadece inanırız (gökyüzünün yıldızlarla süslenmesi ve bunlarla şeytanların taşlanması konusunda bilgi için bk. Hicr 15/16-18; Sâffât 37/6-10). “Taşlanma” şeklinde çevirdiğimiz rücûm kelimesi “sağlam bir bilgiye dayanmadan konuşmak, kafadan atmak” mânasına da geldiği için âyete, “insan ve cin şeytanlarının yıldızlara bakarak aslı faslı olmayan şeyler söylemeleri” mânası da verilmiştir (Şevkânî, V, 299).

Kurdî / کوردی / Kürtçe Ew (Yezdan ê ) ku (serektîya hemî berewan û bûyeran ) di destê wî dane, pîroz e. Û ewa bi xweber jî li ser hemî tiştan bi hêz e.
Sahih International / English / Ingilizce Blessed is He in whose hand is dominion, and He is over all things competent -
M.Pickthall / English / Ingilizce Blessed is He in Whose hand is the Sovereignty, and He is Able to do all things.
Muhsin Khan / English / Ingilizce Blessed is He in Whose Hand is the dominion, and He is Able to do all things.
Yusuf Ali / English / Ingilizce Blessed(5554) be He in Whose hands is Dominion;(5555) and He over all things hath Power;-
Shakir / English / Ingilizce Blessed is He in Whose hand is the kingdom, and He has power over all things,
Dr. Ghali / English / Ingilizce Supremely Blessed is He in Whose Hand is the Kingdom, and He is Ever-Determiner over everything.
Albanian / Shqip / Arnavutça I madhëruar është Ai, që në dorën e fuqisë së Tij është i tërë sundimi dhe Ai ka fuqi mbi çdo send.
Azerbaijani / Azərbaycanca / Azerice Hökm (hər şeyin ixtiyarı) əlində olan Allah nə qədər ucadır (nə qədər uludur). O, hər şeyə qadirdir!
Bosnian / Bosanski / Bosnakca Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast – On sve može! –
Bulgarian / Български / Bulgarca Благословен е Онзи, в Чиято Ръка е Владението. Той над всяко нещо има сила.
Chinese / 中文 / Çince 多福哉擁有主權者!他對於萬事是全能的。
Simplified Chinese / 简体字 / Basit Çince 多福哉拥有主权者!他对於万事是全能的。
Czech / Česky / Çekçe Požehnán buď ten, v jehož rukou je království a jenž všemocný je nad každou věcí,
Dutch / Nederlands / Hollandaca Gezegend zij hij in wiens hand het Koninkrijk is! want hij is almachtig;
Farsi / فارسی / Farsça پر برکت وبزرکواراست کسی که فرمانروایی جهان هستی به دست اوست, و او بر هر چیز تواناست.
Finnish / Suomi / Fince Siunattu on Hän, jonka käsissä on valtakunta ja voima yli kaiken olevaisen!
French / Français / Fransızca Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et Il est Omnipotent.
German / Deutsch / Almanca Voller Segen ist Der, in Dessen Hand die Herrschaft liegt und Dessen Allmacht alles umfaßt,
Hausa / Hausa Dili (Allah), Wanda gudãnar da mulki yake ga hannunSa, Ya tsarkaka, kuma Shi Mai ĩko ne a kan kome.
Indonesian / Bahasa Indonesia / Endonezce Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya-lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,
Italian / Italiano / Italyanca Benedetto Colui nella Cui mano è la sovranità, Egli è onnipotente;
Japanese / 日本語 / Japonca 大権を掌握なされる方に祝福あれ。本当にかれは凡てのことに全能であられる。
Korean / 한국어 / Korece 왕국을 소유하고 계시는 하 나님께 축복이 있으소서 실로 그 분은 모든 일에 전지전능하심이라
Malay / Bahasa Melayu / Malayca Maha Berkat (serta Maha Tinggilah kelebihan) Tuhan yang menguasai pemerintahan (dunia dan akhirat); dan memanglah Ia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu;
Malayalam / മലയാളം / Malayalam Dili ആധിപത്യം ഏതൊരുവന്‍റെ കയ്യിലാണോ അവന്‍ അനുഗ്രഹപൂര്‍ണ്ണനായിരിക്കുന്നു. അവന്‍ ഏതു കാര്യത്തിനും കഴിവുള്ളവനാകുന്നു.
Maranao / mәranaw Maporo so (Allah a) zisii sa tangan Iyan so kapaar; go Skaniyan sii ko langowan taman na Gaos Iyan,
Norwegian / Norsk / Norveççe Velsignelsesrik er Han, i Hans hånd er herredømmet! Han evner alt!
Polski / Polish / Polonya Dili Błogosławiony niech będzie Ten, w którego ręku jest królestwo - On jest nad każdą rzeczą wszechwładny! -
Portuguese / Português / Portekizce Bendito seja Aquele em Cujas mãos está a Soberania, e que é Onipotente;
Romanian / Română / Rumence Cel ce a creat viaţa şi moartea ca să dovedească care dintre voi este mai bun la faptă. El este Puternic, Iertător.
Russian / Россия / Rusça Благословен Тот, в Чьей Руке власть, Кто способен на всякую вещь,
Somali / Somalice Waxaa barako badnaaday (oo weynaaday) Eebaha Xukunku awooddiisa ku jiro ee wax walbana kara.
Spanish / Español / Ispanyolca ¡Bendito sea Aquél en Cuya mano está el dominio! Es omnipotente.
Swahili / Kiswahili / Swahili Dili AMETUKUKA ambaye mkononi mwake umo Ufalme wote; na Yeye ni Mwenye uweza juu ya kila kitu.
Svenska / Swedish / Isveççe VÄLSIGNAD Han som har allt herravälde i Sin hand och vars makt övervinner allt!
Tatarça / Tatarish / Tatarca Аның кулында ике дөньяның патшалыгы булган Аллаһ мүбарәк вә олугъ булды, Ул – Аллаһ һәрнәрсәгә көче җитүчедер.
Thai / ภาษาไทย / Tai Dili ความเจริญสุขจงมีแด่พระผู้ซึ่งอำนาจอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ และพระองค์คือผู้ทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง
Urdu / اردو / Urduca وہ (خدا) جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے
Uzbek / Ozbekcha / Özbekçe Қўлида мулк бўлган У зот улуғ, муқаддас бўлди. У барча нарсага қодирдир.
Bengali / বাংলা / Bengalce পূণ্যময় তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।
Tamil / தமிழர் / Tamilce எவனுடைய கையில் ஆட்சி இருக்கின்றதோ அவன் பாக்கியவான்; மேலும், அவன் எல்லாப் பொருட்களின் மீதும் பேராற்றலுடையவன்.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

Bir cevap yazın