1. Hîzb, Tûr Sûresi

Tûr Suresi 2. Ayeti Meali

وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ
Ve kitâbin mestûr(in)
1
ve kitâbin
kitaba andolsun
2
mestûrin
satır satır yazılmış

Diyanet İşleri (1-7) Tûr’a, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba, “Beyt-i Ma’mur”a , yükseltilmiş tavana (göğe), kabaran denize andolsun ki, şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir.
Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) (2-3) Yayılmış ince deri üzerine, satır satır yazılmış kitaba,
Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 1) (2-3) Yayılmış ince deri üzerine yazılmış bir Kitab'a,
Elmalılı Hamdi Yazır Yazılmış bir kitaba
Diyanet Vakfı (1-8) Tûr'a, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab'a, Beyt-i Ma'mûr'a, yükseltilmiş tavana, dolu denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur.
Abdulbaki Gölpınarlı Ve yazılmış kitaba.
Adem Uğur Satır satır yazılmış Kitab'a,
Ahmed Hulusi Satır satır yazılmış (tüm detayları ihtiva eden) BİLGİ'ye!
Ahmet Tekin Satır satır yazılmış kitaplara andolsun!
Ahmet Varol (2-3)Yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış kitaba,
Ali Fikri Yavuz (2-3) Açılmış sayfalara yazılı olan Kur’an’a,
Bekir Sadak (1-7) Tur'a, yayilmis ince deri uzerine satir satir dizilmis Kitap'a, mamur bir ev olan Kabe'ye, yukseltilmis tavan gibi goge, kaynayacak denize and olsun ki, Rabbinin azabi hic suphesiz gelecektir.
Celal Yıldırım Yayınlanmış ince deri üzerine yazılı Kitâb'a,
Diyanet İşleri 2 (1-8) Tura, yayılmış ince deri üzerine satır satır dizilmiş Kitap'a, mamur bir ev olan Kabe'ye, yükseltilmiş tavan gibi göğe, kaynayacak denize and olsun ki, Rabbinin azabı hiç şüphesiz gelecektir. Onu savacak yoktur.
Fizilil Kuran Satır satır yazılmış Kitab'a;
Gültekin Onan Satır (satır) dizili kitaba,
Hasan Basri Cantay (2-3) Neşredilmiş kâğıd (lar) içinde yazılı kitaba,
Hayat Neşriyat (2-3) Ve yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitâb’a (Kur’ân’a)!
Ibni Kesir Satır satır dizilmiş kitaba;
Muhammed Esed Düşün (Allah'ın) vahyi(ni), ki işlenmiştir
Ömer Nasuhi Bilmen (1-3) Kasem olsun Tûr'a. Ve yazılmış bir kitaba. Yayılmış bir ince deride.
Ömer Öngüt Satır satır yazılmış Kitab'a andolsun!
Şaban Piris (1-3) Tûr’a... yayılmış ince deri üzerine yazılmış kitaba...
Suat Yıldırım (2-3) İnce deri üzerine yazılmış o kitaba.
Tefhim-ül Kuran Satır (satır) dizili kitaba,
Ümit Şimşek (2-3) Ve yayılmış yapraklarda yazılmış kitaba.

Diyanet Tefsiri Yüce Allah altı şey üzerine kasem (yemin) ederek peygamberleri vasıtasıyla haber verdiği azabın mutlaka geleceğini ve onu engelleyebilecek hiçbir gücün bulunmadığını bildirmektedir. Üzerine yemin edilenlerle nelerin kastedildiği ve bunların yemin konusu ile bağlantısı hakkında değişik açıklamalar yapılmıştır (Allah’ın yemin etmesi ve Kur’an’da yer alan kasemler konusunda genel bilgi ve değerlendirme için bk. Zâriyât 51/1-6). Müfessirlerin büyük çoğunluğu, 1. âyette geçen tûr kelimesini –Kur’an’daki kullanımlarını dikkate alarak– Hz. Mûsâ’ya peygamberlik görevinin tebliğ edildiği kutlu dağ (Sînâ dağı) anlamıyla açıklamışlardır. Bununla genel olarak dağların kastedildiği kanaatini taşıyanlar da vardır (İbn Atıyye, V, 185). Bazı müfessirler ise bu kelimenin kök anlamlarından olan “uçma” mânasıyla bağ kurarak “gayb âleminden duyular âlemine uçup gelenler (ilhamlar, bilgiler, melekler)” yorumunu yapmışlardır (Beyzâvî, VI, 88). 2 ve 3. âyetlerde söz konusu edilen “kitap”la ilgili olarak yapılan belli başlı yorumlar şunlardır: a) Hz. Mûsâ’ya verilen kitap, b) Kur’ân-ı Kerîm, c) Hz. Muhammed’den önce indirilmiş ilâhî kitaplar, d) Yaratılmışlarla ilgili bütün bilgilerin kayıtlı bulunduğu levh-i mahfûz, e) Meleklerin göreviyle ilgili olarak levh-i mahfûzdan istinsah edilmiş kısımlar, f) Haşir günü insanların dünyada yapıp ettiklerini ayrıntılı olarak görecekleri amel defterleri (Zemahşerî, IV, 33; İbn Atıyye, V, 185; Râzî, XXVIII, 239). 3. âyette geçen rakk kelimesi “sahîfe, varak” mânasına gelir; daha çok hayvan (özellikle ceylan) derisinden yapılmış ince deri için kullanılır. Burada “kitap” kelimesiyle Kur’ân-ı Kerîm’in kastedildiği yorumunu yapanlar, sûrenin indiği sıralarda Kur’an’ın bu şekilde yazılmaya başlandığı veya –tamamı açısından– ileride yazılacağına işaret bulunduğu yorumunu yaparlar. “Açık ve yayılmış” anlamına gelen menşûr kelimesiyle ilgili olarak Râzî şu ilginç yorumu yapar: Burada kitabın açıklık özelliğine işaret vardır; zira dürülü, kapalı kitapta ne bulunduğunu kimse bilemez; şu halde burada söz konusu olan kitap dürülü yazılardan yani levh-i mahfûzdan farklıdır; bunun anlamı “O size açıktır, onu inceleyip üzerinde düşünmenize kimse engel olamaz” demektir (XXVIII, 240). 4. âyetteki “el-beyt’ül-ma‘mûr” tamlaması hakkında başlıca üç yorum vardır: a) Semada bulunan bir evin, bir mescidin adıdır; ilgili rivayetlerde bunun yedinci semâda, Kâbe’nin izdüşümüne denk gelen bir yerde, arşın hizasında bulunduğu, durâh diye de anıldığı, meleklerin ziyaretiyle şenlendiği belirtilir. Dördüncü ve altıncı semada veya semanın ve yerin her bir katında bir beytülma‘mûr bulunduğu yönünde de nakiller vardır. Yine rivayetlerde yer alan bilgilere göre her gün oraya çok sayıda melek girer, Allah’ı takdis ve tesbih ederler; çıkanlar artık asla (kıyamete kadar) oraya dönmezler (bk. Taberî, XXVII, 16-18; Zemahşerî, IV, 33; İbn Atıyye, V, 186). Şu var ki bu rivayetlerin âyetteki tamlamayı izah amacı taşıdığı açık değildir (İbn Âşûr, XXVII, 39). b) Kâbe’nin adıdır. Bu yorumda mâmur kelimesinin, “gelen gideni çok olan, ziyaretçileriyle şenlenen ve bakımlı olan yer” mânaları esas alınmıştır (Zemahşerî, IV, 33). Bu yorumu destekleyen bir rivayete göre Allah Teâlâ onu her yıl belirli sayıda ziyaretçi ile mâmur kılar, insanların sayısı bundan eksikse meleklerle tamamlar. c) Müminin kalbi kastedilmiştir. Kalp, kişinin Allah’ı tanıması ve O’na tam bir teslimiyet göstermesiyle mâmur olur (Beyzâvî, VI, 89; ayrıca bk. Abdurrahman Küçük, “Beytülma‘mûr”, DİA, VI, 94-95). Hemen bütün müfessirler, 5. âyette geçen ve “yüksek, yükseltilmiş tavan” anlamına gelen es-sakf el-merfû‘ tamlamasıyla semânın kastedildiğini belirtirler; Enbiyâ sûresinin 32. âyeti de bu mânayı destekler niteliktedir. Bu konudaki bir rivayete dayanarak bazı müfessirler, bununla (cennetin tavanı olan) arşın kastedildiği yorumunu yapmışlardır (Şevkânî, V, 110; Elmalılı, VII, 4551-4552). 6. âyetteki el-bahru’l-mescûr tamlamasında geçen bahr kelimesi “deniz” anlamına gelir; bunun sıfatı olarak zikredilen mescûr kelimesi ise farklı mânalara gelmektedir. Bu mânalardan hareketle söz konusu tamlama için yapılan belli başlı yorumlar şunlardır: a) Kızdırılmış, alevlenmiş: Kelimenin Tekvîr sûresinin 6. âyetindeki kullanımı ışığında, kıyametin kopması sırasında –muhtemelen jeolojik bir patlamayla– denizlerin aşırı ısınması kastedilmiş olabilir (Gafir 40/72’de de fiil –edilgen haliyle– “yakılma” mânasına kullanılmıştır). b) Dolgun, taşkın: Denizlerin sularla dolu olması veya okyanuslar kastedilmiş olabilir. c) Boş: Kıyamet sırasında denizlerin boşalması kastedilmiş olabilir. d) Tutulmuş, hapsedilmiş: Denizlerin, dünyanın düzenini altüst edecek taşmalar yapmasının engellenmesine işaret olabilir (Taberî, XXVII, 18-19; İbn Atıyye, V, 186). e) Karışık, karışkan: Suyu birbirine veya tatlısı acısına karışan denizler mânası kastedilmiş olabilir (Şevkânî, V, 110). f) Tûr’dan söz edilmesi dikkate alınarak, Firavun’un boğulduğu denizin kastedildiği de düşünülebilir (İbn Âşûr, XXVII, 39-40; Elmalılı, VII, 4552). Ayrıca burada, semâda arşın altında bulunan bir denize (Taberî, XXVII, 20) veya cehenneme (İbn Atıyye, V, 187) yemin edildiği yönünde rivayetler de bulunmaktadır. Taberî kelimenin “yakma” ve “dolma” şeklinde iki temel mânası bulunduğunu, bunlardan ilkinin dünya hayatındaki denizlere uymadığını, dolayısıyla “dolu deniz” mânası verilmesinin isabetli olacağını belirtir (XXVII, 19-20). Ancak buradaki denizin “kıyamet koparken ısınan ve kaynayan deniz” olarak anlaşılmasına da bir engel bulunmadığından meâlde “kaynayan deniz” anlamı tercih edilmiştir. İbn Âşûr burada üzerine yemin edilenlerle yeminin amacı arasındaki bağı özetle şöyle açıklar: İlk altı âyette üzerine yemin edilenler Hz. Mûsâ’nın Firavun’a gönderilmesiyle ilgili hususlardır. Yeminin konusu ise peygamberlerin uyarılarının esasını oluşturan ilâhî azabın mutlaka geleceği gerçeğidir. Firavun ve adamlarının helâki de bu gerçeği inkâr edip Mûsâ’yı yalancılıkla itham etmeleri sebebiyle olmuştur (XXVII, 36; Râzî’nin burada zikredilen üç mekân [Tûr dağı, deniz ve Kâbe] ile üç peygamber [Hz. Mûsâ, Hz. Yûnus ve Hz. Muhammed] arasında bağ kuran tevili için bk. XXVIII, 239-240).

Kurdî / کوردی / Kürtçe Û kitêba rêz bi rêz nivsandî.
Sahih International / English / Ingilizce And [by] a Book inscribed
M.Pickthall / English / Ingilizce And a Scripture inscribed
Muhsin Khan / English / Ingilizce And by the Book Inscribed.
Yusuf Ali / English / Ingilizce By a Decree inscribed(5038)
Shakir / English / Ingilizce And the Book written
Dr. Ghali / English / Ingilizce And (by) a Book inscribed.
Albanian / Shqip / Arnavutça Dhe librin e shkruar në rreshta.
Azerbaijani / Azərbaycanca / Azerice And olsun yazılmış kitaba (Tövrata, Qur’ana, yaxud bütün ilahi kitablara) -
Bosnian / Bosanski / Bosnakca i Knjige u retke napisane,
Bulgarian / Български / Bulgarca и в Книгата, написана
Chinese / 中文 / Çince 以天經之書
Simplified Chinese / 简体字 / Basit Çince 以天经之书
Czech / Česky / Çekçe při Písmu sepsaném
Dutch / Nederlands / Hollandaca En bij het boek, geschreven
Farsi / فارسی / Farsça و(سوگند) به کتاب نوشته شده,
Finnish / Suomi / Fince ja Pyhän Kirjan,
French / Français / Fransızca Et par un Livre écrit
German / Deutsch / Almanca und einem Buch, das geschrieben wird
Hausa / Hausa Dili Da wani littãfi rubũtacce.
Indonesian / Bahasa Indonesia / Endonezce dan Kitab yang ditulis,
Italian / Italiano / Italyanca per un Libro scritto
Japanese / 日本語 / Japonca 整然と書き記された啓典にかけて,
Korean / 한국어 / Korece 기록된 성서로 맹세하며
Malay / Bahasa Melayu / Malayca Dan demi Kitab yang tertulis dengan rapi -
Malayalam / മലയാളം / Malayalam Dili എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം തന്നെയാണ, സത്യം.
Maranao / mәranaw Go so kitab a misosorat (a giyo to so Qor´an)
Norwegian / Norsk / Norveççe og den skrevne skrift
Polski / Polish / Polonya Dili Na Księgę zapisaną
Portuguese / Português / Portekizce Pelo Livro escrito,
Romanian / Română / Rumence pe un pergament desfăşurat!
Russian / Россия / Rusça Клянусь Писанием, начертанным
Somali / Somalice Iyo Kitaabka la dhigay,
Spanish / Español / Ispanyolca ¡Por una Escritura, puesta por escrito
Swahili / Kiswahili / Swahili Dili Na Kitabu kilicho andikwa
Svenska / Swedish / Isveççe Vid [den heliga] Skriften,
Tatarça / Tatarish / Tatarca вә язылмыш Коръән яки гамәл дәфтәре белән
Thai / ภาษาไทย / Tai Dili ขอสาบานต่อคัมภีร์ ที่ถูกจารึกไว้
Urdu / اردو / Urduca اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے
Uzbek / Ozbekcha / Özbekçe Сатрланган китоб билан қасам.
Bengali / বাংলা / Bengalce এবং লিখিত কিতাবের,
Tamil / தமிழர் / Tamilce ஏட்டில் எழுதப்பட்ட வேதத்தின் மீது சத்தியமாக!

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * olarak işaretlendi

Bu HTML etiketlerini ve özniteliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>