1. Hîzb, Tekvîr Sûresi

Tekvîr Suresi 9. Ayeti Meali

بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ
Bi-eyyi żenbin kutilet
1
bi
ile
2
eyyi
hangi
3
zenbin
günah
4
kutilet
öldürüldü

Diyanet İşleri (8-9) Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman,
Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 2) «Hangi günahtan dolayı öldürüldü?» diye.
Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirilmiş 1) hangi suçtan öldürüldü diye,
Elmalılı Hamdi Yazır (8-9) Ve o diri gömülen hangi günahla öldürüldü? Sorulduğu vakıt
Diyanet Vakfı (8-9) Diri diri toprağa gömülen kıza, hangi günah sebebiyle öldürüldüğü sorulduğunda,
Abdulbaki Gölpınarlı Hangi suç yüzünden öldürüldün diye.
Adem Uğur Hangi günah sebebiyle öldürüldü? diye.
Ahmed Hulusi "Hangi suçundan dolayı öldürüldü?" diye.
Ahmet Tekin Ona, hangi günahı sebebiyle öldürüldüğü sorulduğunda, kişi öğrenip bilecektir.
Ahmet Varol 'Hangi günâhtan dolayı öldürüldü?' (diye).
Ali Fikri Yavuz (8-9) Diri olarak (toprağa) gömülen kız, hangi günahla öldürüldü? sorulduğu zaman.
Bekir Sadak (8-9) Kiz cocugun hangi suctan oturu olduruldugu kendisine soruldugu zaman;
Celal Yıldırım (8-9) Diri diri gömülen veya gömülmeden öldürülüp öylece gömülen kız çocuğuna, hangi suçtan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda,
Diyanet İşleri 2 (8-9) Kız çocuğun hangi suçtan ötürü öldürüldüğü kendisine sorulduğu zaman;
Fizilil Kuran Hangi suçtan ötürü gömüldü? diye
Gültekin Onan "Hangi suçtan dolayı öldürüldü?"
Hasan Basri Cantay (8-9) Diri diri gömülen kızın hangi suç (ların) dan dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman,
Hayat Neşriyat (8-9) Diri diri toprağa gömülen kıza, hangi günahtan dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman!
Ibni Kesir Hangi günahtan dolayı öldürüldüğü,
Muhammed Esed hangi suçtan dolayı öldürüldükleri,
Ömer Nasuhi Bilmen «Hangi günahından dolayı öldürüldü?» diye.
Ömer Öngüt Hangi günahtan ötürü öldürüldüğü.
Şaban Piris Hangi suçtan öldürüldüğü..
Suat Yıldırım Hangi suçtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman,
Tefhim-ül Kuran «Hangi suçtan dolayı öldürüldü?»
Ümit Şimşek Günahı neydi de öldürüldü?

Diyanet Tefsiri Kıyamet gününün nasıl dehşet verici bir gün olduğunu ifade etmek ve insanları böylesine dehşetli bir gün için hazırlık yapmaya teşvik etmek üzere, altısı kıyametin başlangıcından hesap zamanına kadar, altısı da hesabın başlamasından itibaren gerçekleşecek on iki olay anlatılmaktadır: a) Güneşin dürülüp kararması. Bundan maksat ya güneşin ışığının sönmesi veya kütlesinin tamamen dağılması, bildiğimiz formunu ve işlevini kaybetmesidir. b) Yıldızların dökülüp sönmesi. Güneş ışığının sönmesi, bir kısmı parlaklığını güneşten alan diğer yıldızların da söneceğine işaret eder. Ayrıca kıyametin kopmasıyla kozmik sistem bozulunca yıldızların da birbirine çarpmak, yörüngelerinden kaymak, çekimden kurtulmak gibi gelişmelerle mevcut düzen ve işlevlerini kaybedecekleri, uzay boşluğuna saçılacakları da düşünülebilir (İbn Âşûr, XXX, 141-142; ayrıca bk. İnfitâr 82/2). c) Dağların sökülüp yürütülmesi. Bu ise yerkürede meydana gelecek olan şiddetli sarsıntı neticesinde dağların parçalanması ve yerlerinden kopup dağılması anlamına gelir (krş. Kehf 18/47; Nebe’ 78/20; Müzzemmil 73/14). Yerküredeki canlıların hayat kaynağı olan güneşin yok olmasıyla zaten burada hayatın devam etmesi mümkün değildir. d) Doğacak develerin başı boş bırakılması. “Doğacak develer” diye çevirdiğimiz ışâr (tekili: uşerâ) kelimesi “gebelik süresi 10 ayını doldurmuş; fakat henüz doğurmamış olan develer” anlamına gelir. Kur’an’ın indiği dönemdeki Arap toplumu bu develeri en değerli mal sayarlardı. Temsilî olarak kıyametin şiddetiyle karşılaşan insanın, böylesine değerli mallarına dahi ilgi göstermeyeceğini ifade eder (krş. Hac 22/1-2). “Doğuracak develerin başı boş bırakılması”nın mecazi bir anlatım olduğu, bununla bulutların artık yağmur yağdırmaz olacağı, bu yüzden yeryüzünde hayatın bütünüyle yok olmasına sebep olacak bir kuraklığın yaşanacağı anlamının kastedildiği yorumu da yapılmıştır (İbn Âşûr, XXX, 142-143). e) Yabani hayvanların toplanıp bir araya getirilmesi. Bu da ya kıyametin şiddetinden dolayı yabani hayvanların bile deliklerinden ve yuvalarından fırlayıp öteden beri korktukları şeyleri unutarak birbirlerinden ve insanlardan korkmadan dehşet içinde –denizlerin karalara taşması gibi– felâketin başlangıcındaki tehlikeli yerlerden çıkmaları ve daha güvenli yerlerde bir araya toplanmaları veya bu büyük felâketin tesiriyle kitleler halinde ölmeleri, cesetlerinin üstüste yığılmasıdır. “Yabani hayvanların birbirlerinden haklarını almak üzere bir araya toplanması” anlamına geldiğini söyleyenler de vardır (Şevkânî, V, 450). Nitekim bir hadiste kıyamet gününde hakların sahiplerine ödeneceği, hatta boynuzsuz koyunun boynuzludan hakkını alacağı belirtilmiştir (Müslim, “Birr”, 60; Tirmizî, “Kıyâmet”, 2). f) Denizlerin kaynatılması. Bu, şiddetli sarsıntı neticesinde yerkürede meydana gelecek olan volkanik patlaklar ve derin çatlaklardan dışarı püsküren magmanın, lav kütlelerinin deniz sularını ısıtıp kaynatması yahut dünyanın şiddetle sarsılmasının ve dağların parçalanıp yok olmasının doğal sonucu olarak denizlerin birbirine karışması ve tek deniz haline gelmesi demektir (İbn Âşûr, XXX, 143; krş. Tûr 52/6; İnfitâr 82/3). Buraya kadar anlatılanlar kıyametin kopması esnasında meydana geleceği bildirilen olaylardır. Müfessirlerin tamamına yakını bütün bunların jeolojik ve kozmik bir felâket olarak vuku bulacağını kabul ederler. Bundan sonrakiler ise kıyamet koptuktan sonra meydana geleceği haber verilen olaylardır. g) Nefislerin amelleriyle birleştirilip şekillendirilmesi. Bu âyetle ilgili yorumlar şöyledir: 1. Ölüm anında bedenden ayrılmış olan ruhların kıyamet koptuktan sonra yeniden dirilirken bedenle birleşmesi. Bu olay insanlar öldükten sonra ruhlarının yok olmadığını ve yeniden dirilme anında bedenleriyle birleştiğini gösterir. 2. Kıyamet gününde insanların benzerleriyle, yani müminlerin müminlerle, kâfirlerin de kâfirlerle bir araya getirilmesi (İbn Âşûr, XXX, 144). 3. Müminlerin nefislerinin hurilerle, kâfirlerinkinin de şeytanlarla bir araya getirilmesi. 4. Kişinin dünya hayatında beraber bulunduğu inanç ve zihniyet önderleriyle bir araya getirilmesi. 5. Kişinin aynı inanç ve ahlâkı, paylaştığı insanlarla bir araya getirilmesi. 6. Azgınların kendilerini azdıranlarla, itaatkârların da kendilerini itaate davet eden peygamberler ve müminlerle bir araya getirilmesi. 7. Nefislerin amelleriyle bir araya getirilmesi (Şevkânî, V, 450-451). Bize göre burada, her insanın (nefsin) dünya hayatında yapıp ettiklerini temsil eden veya bunlarla oluşmuş bir şekle girmesi kastedilmiştir. Nitekim insanların yeniden diriltilirken günah-sevap çeşidine göre şekiller alacaklarını ifade eden birçok hadis vardır (bk. Muhammed b. Abdullah el-Hatîb et-Tebrizî, III, 1533-1535). h) Diri diri toprağa gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğünün sorulması. Câhiliye döneminde –nâdir de görülse– bazı Araplar kız çocukları yüzünden utanç duydukları (bk. Nahl 16/58-59), bazıları da onları büyütüp beslemede sıkıntı çekmekten endişe ettikleri için (bk. En‘âm 6/151; İsrâ 17/31) onları diri diri toprağa gömerlerdi. İşte âhirette sorgulama başladığında bu katiller öldürdükleri kızlarıyla birlikte mahkemeye getirilecek ve hesaba çekileceklerdir. ı) Defterlerin ortaya serilmesi. İnsanlar öldüklerinde hesap gününde açılmak üzere amel defterleri kapanır. Hesap gününde bu defterler ortaya konduğunda herkes, dünyada iken hayır veya şer adına ne işlemişse kendi amel defterinde yazılmış olduğunu görür ve yaptıklarını hatırlar. Hesabı görüldükten sonra artık hakkında amellerine göre işlem yapılır (amel defterleri hakkında bk. Hâkka 69/19-28; ayrıca krş. İsrâ 17/13-14; Kehf 18/49). j) Gökyüzünün sıyrılıp açılması. Gökyüzü yerle birlikte (maddî evren) yok edilecek, insanın önündeki madde engeli kalkacak, madde ötesi ile yüzyüze gelmesi sağlanacaktır. Bu anlamda sema açılınca gayb âleminin gizli gerçekleri açığa çıkacak; insanların cennet, cehennem, melek vb. gayb varlıklarını hakikatleriyle tanımaları mümkün olacaktır. k) Cehennem ateşinin harlatılması. Bundan maksat yakıcılığının arttırılması, işlevine hazır hale getirilmesidir (ayrıca bk. Şuarâ 26/91). l) Cennetin yaklaştırılması. Cennetin dünya hayatını Allah’a sevgi ve saygı şuuru içinde yaşayan ve O’na itaatsizlikten sakınan kullara (takvâ ehline) yaklaşmasından maksat, o saadet ülkesine girme zamanının yaklaşmasıdır; bunun takvâ ehline verdiği tatlı heyecandır (krş. Şuarâ 26/90; Kaf 50/31).

Kurdî / کوردی / Kürtçe Ji bo çi ewa hatîye kuştinê (bi zindî hatîye çal kirinê)?
Sahih International / English / Ingilizce For what sin she was killed
M.Pickthall / English / Ingilizce For what sin she was slain,
Muhsin Khan / English / Ingilizce For what sin she was killed?
Yusuf Ali / English / Ingilizce For what crime she was killed;(5977)
Shakir / English / Ingilizce For what sin she was killed,
Dr. Ghali / English / Ingilizce For whichever guilty deed she was killed,
Albanian / Shqip / Arnavutça Për çfarë mëkati ato janë mbytur,
Azerbaijani / Azərbaycanca / Azerice “Axı o hansı günaha görə öldürüldü?”; soruşulacağı zaman;
Bosnian / Bosanski / Bosnakca zbog kakve krivice je umorena,
Bulgarian / Български / Bulgarca за какъв грях е било убито,
Chinese / 中文 / Çince 「她為什麼罪過而遭殺害呢」
Simplified Chinese / 简体字 / Basit Çince �她为什么罪过而遭杀害呢?�
Czech / Česky / Çekçe pro jakou vinu byla utracena,
Dutch / Nederlands / Hollandaca Voor welke misdaad zij ter dood gebracht werd;
Farsi / فارسی / Farsça به کدامین گناه کشته شده است؟!
Finnish / Suomi / Fince minkä synnin vuoksi hänet surmattiin;
French / Français / Fransızca pour quel péché elle a été tuée.
German / Deutsch / Almanca wegen welcher Schuld es getötet wurde,
Hausa / Hausa Dili "Sabõda wane laifi ne aka kashe ta?"
Indonesian / Bahasa Indonesia / Endonezce karena dosa apakah dia dibunuh,
Italian / Italiano / Italyanca per quale colpa sia stata uccisa.,
Japanese / 日本語 / Japonca どんな罪で殺されたかと問われる時,
Korean / 한국어 / Korece 어떤 죄악으로 그녀가 살해되 었느뇨
Malay / Bahasa Melayu / Malayca Dengan dosa apakah ia dibunuh?
Malayalam / മലയാളം / Malayalam Dili താന്‍ എന്തൊരു കുറ്റത്തിനാണ്‌ കൊല്ലപ്പെട്ടത്‌ എന്ന്‌.
Maranao / mәranaw O antonaa i dosa a sabap a inibono on;
Norwegian / Norsk / Norveççe for hvilken synd de ble drept,
Polski / Polish / Polonya Dili Za jaki grzech została zamordowana;
Portuguese / Português / Portekizce Por que delito foste assassinada?
Romanian / Română / Rumence când sulurile vor fi împrăştiate,
Russian / Россия / Rusça за какой грех ее убили,
Somali / Somalice Maxaa dambi ah oo loo dilay.
Spanish / Español / Ispanyolca qué crimen cometió para que la mataran,
Swahili / Kiswahili / Swahili Dili Kwa kosa gani aliuliwa?
Svenska / Swedish / Isveççe för vilket brott hon miste livet,
Tatarça / Tatarish / Tatarca Ни сәбәпле үтерелдең дип, нинди гөнаһы бар иде, нигә үтердегез дип.
Thai / ภาษาไทย / Tai Dili ด้วยความผิดอันใดเขาจงถูกฆ่า
Urdu / اردو / Urduca کہ وہ کس گناہ پرماری گئی
Uzbek / Ozbekcha / Özbekçe У нима гуноҳ учун ўлдирилган?
Bengali / বাংলা / Bengalce কি অপরাধে তাকে হত্য করা হল?
Tamil / தமிழர் / Tamilce "எந்தக் குற்றத்திற்காக அது கொல்லப்பட்டது?" என்று-

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * olarak işaretlendi

Bu HTML etiketlerini ve özniteliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>