Sadece Maranao / mәranaw listelendi!

Sureler:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
Saad. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on). Ibt ko Qor´an, a ndodon so pananadm (ka mataan a so Mohammad na bnar):
ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ
Kna, ka so miyamangongkir na matatago ko maratabat, go so kasosorang.
بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ
Madakl a bininasa Mi ko miyaonaan iran a pagtaw, na minithatawaga iran a: Da a masa a kapakapalagoy!
كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ
Na miyammsa siran ko kiyapakawma kiran o miyamakaiktiyar a pd kiran! Go pitharo o miyamangongkir a: "Giyai na balik mata a bokhag!"
وَعَجِبُوا أَن جَاءهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ
"Ino niyan mbaloya so manga katohanan a tohan a Isaysa?" Mataan! a giyaya na titho a shay´ a pakammsa!
أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ
Na inilalakaw o manga nakoda iran a: "Dadayon kano, go thatakna kano ko manga katohanan niyo. Mataan! a giyai na titho a shay´ a paka-aantapn (rktano)!"
وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ
"Da tano aya man´g ko okit a miyawri": Da ko ungkaya inonta na piyangmbaalan (a kabokhag)!
مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ
"Ino skaniyan bo i thoroni ko pananadm ko ndolondolanan tano?" Kna ka siran na matatago ko kazasangka ko pananadm Akn. Kna, ka (kagiya) da iran pn kataami so siksa Akn!
أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ
Antawaa ba zisii kiran so khikatatagoan ko limo o Kadnan ka, - a Mabagr, a Pphammgay?
أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ
Antawaa ba iran rk so kapaar ko manga langit ago so lopa, go so nganin a pagltan a dowa nan? Na pamanik siran ko pphamangokitan!
أَمْ لَهُم مُّلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ
Tantara a so ndodoo a pgs, a pd ko mithampotampong.
جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ
Tomiyaplis ko miyaonaan iran so pagtaw o Noh, ago so pagtaw a Ad, go so Pir´awn a khirk ko manga lutakan,
كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ
Go so pagtaw a Samod, go so pagtaw o Lot, go so manga taw sa Aykah; - siran man so mithampotampong.
وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الأَيْكَةِ أُوْلَئِكَ الْأَحْزَابُ
Da´ ko oman i isa kiran inonta na piyakambokhag iyan so manga sogo, na miyatangkd (kiran) so siksa Akn.
إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ
Na da a pnayawn o siran aya a rowar ko lalis a isa, a da a kaphakandod iyan.
وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاء إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ
Na pitharo iran a: "Kadnan ami, nggagaaning Ka rkami so kipantag ami ko dapn so alongan a kapamagitong!"
وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ
Phantang ka ko katharo iran, go aloyang ka so oripn Ami a Dawood, a adn a bagr iyan: Mataan! a skaniyan na pphananangoran (ko Allah).
اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ
Mataan! a Skami na piyakaphasiyonot Ami so manga palaw, a pd iyan a pthasbik siran, ko kagabigabi, ago so kapitapita,
إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ
Go so manga papanok a matitimo: Na tanan sii ko Allah pphananangoran.
وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ
Go piyakabagr Ami so kadato iyan, go inibgay Ami ron so ongangn, ago so katao ko kokoman.
وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ
Na ino a miyakatalingoma rka so totholan ko pkhakarido? Gowani a mangalakat siran ko Dawood sii ko darpa a diniyan zambayangan;
وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ
Gowani na somiyold siran ko Dawood, na inikalk iyan siran, pitharo iran: "A di ka khalk: Ka pkharido kami a dowa, ka inaniyaya o sabaad rkami so sabaad: Na kokoma kaming ka sa ontol, go di ka phramiramig; go nggonanaowa kaming ka ko ontol a lalan."
إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاء الصِّرَاطِ
"Mataan! a giya ungkai a pagari ko: Na adn a siyaw polo ago siyaw a bilibili niyan, na adn a bilibili akn a satiman: Na pitharo iyan a: ´Pakitagikorn ka rakn oto´, na kiyadaoban ako niyan sa katharo."
إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ
Pitharo (o Dawood) a: "Sabnsabnar a kiyasalimbotang ka niyan sa kiyapangniya niyan ko bilibiling ka a kinitapi iyan ko manga bilibili niyan: Ka mataan! a madakl ko zasakotowa a sabnar a phaganiyayaan o sabaad kiran so sabaad: Inonta so siran a miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, na tanto a mayto siran?" Na miyaantang o Dawood a giyabo a kinitpngn Ami ron: Na miyakapangni sa maap ko Kadnan iyan, go somiyondong a mangangalimbabaan, go miyananangoran (ko Allah).
قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ/
Na niyapi Ami ron oto:. Go mataan! a miyambagian iyan sii Rkami so titho a kapakarani, ago so mapiya a khandodan.
فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ
Hay Dawood, mataan! a Skami na biyaloy Ami ska a khalifah ko lopa: Na kokomang ka so manga manosiya sa ontol: Go ding ka pagonoti so kabaya a ribat, ka madadag ka niyan ko lalan o Allah: Mataan! a so phangadadadag ko lalan o Allah, na adn a bagian iran a siksa a sangat, sabap ko kiyapakalipati ran ko alongan a kapamagitong.
يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ
Na da ko kiyaadna Mi ko langit ago so lopa, go so nganin a lt a dowa nan i ba ilang! Giyoto man i arangan o siran a miyamangongkir! Na sangat a siksa a bagian o siran a miyamangongkir ko naraka!
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ
Ba Ami babaloya so miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, a lagid o pphamaminasa ko lopa? Antawaa ba Ami babaloya so khipanananggila, a lagid o manga baradosa?
أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ
(Giyai na) Kitab a initoron Ami skaniyan sii rka, a piyakandaklan sa mapiya, ka an iran manggdagda so manga ayat rkaniyan, go an kasaboti o adn a manga sabot iyan.
كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ
Na inibgay Ami ko Dawood so (wata iyan a) Solayman, miyakapiyapiya a oripn. Mataan! a skaniyan na pphananangoran (ko Allah)!
وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ
Gowani a pakimasaan ko Solayman ko kagabigabi so manga koda a manga gagaan;
إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ
Na miyatharo iyan a: "Mataan! a sakn na miyatomo akn so kabaya ko mapiya (sa doniya), a di so tadm ko Kadnan ko", - taman sa miyakadalong (so alongan) ko rnding:
فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ
(Pitharo o Solayman:) "Ndodn iyo siran rakn". Na phiphoonan iyan mamotol sa manga ai go manga lig.
رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ
Na sabnsabnar a tiniyoba Ami so Solayman: Ka piyakidarpaan Ami so korsi iyan sa isa a lawas: Oriyan iyan na mithawbat:
وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ
Pitharo iyan: "Kadnan ko, napii akong Ka, go bgi akong Ka sa kadato, a da a kapatotan on a isa bo ko oriyang ko: Mataan! a Ska na Ska so Pphammgay."
قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ
Na piyakaphasiyonot Ami ron so ndo, a pzambr sabap ko sogoan iyan, a malanat, a apiya anda niyan pphakaantapa,
فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاء حَيْثُ أَصَابَ
Go so manga shaytan, a tanan pababalay, go panininb, -
وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاء وَغَوَّاصٍ
Go so manga pd a khipapatongn ko manga sangkali.
وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ
(Pitharo Ami ron a) "Giyaya na pammgayan Ami: Na pammgay ka, odi na kakapting ka, sa da a kapamagitong."
هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ
Na mataan! a adn a bagian iyan sii Rkami a titho a kapakarani, go mapiya a khandodan.
وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ
Na aloyang ka so oripn Ami a Ayyob. Gowani na inipangangarapan iyan ko Kadnan iyan a: "Mataan! a sakn na minisogat rakn o shaytan so dokaw ago so siksa!"
وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ
(Pitharo on:)
ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ
Na inibgay Ami ron (bo) so manga taalok on, ago so lagid iran a inibabid kiran, - a limo a phoon Rkami, go pananadm, o adn a manga sabot iyan.
وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ
Go (pitharoon:) "Kowaang ka so limang ka sa sakkhm a rasaas, na lphadn ka (ki karomang ka): Ka dika kasapaan". Mataan! a Skami na miyatoon Ami skaniyan a mapantang. Sayana a mapiya a oripn! Mataan! a skaniyan na pphangongonotan (ko Allah)!
وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ
Go aloyang ka so manga oripn Ami a so Ibrahim, go so Is´haq, go so Ya´qob, a manga babagr go manga ala i pandapat.
وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ
Mataan! a Skami na initolabos Ami kiran so tolabos a pananadm ko ingd (a akhirat).
إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ
Go mataan! a siran sii ko hadapan Ami, na pd dn ko miyangapipili a manga pipiya.
وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ
Go aloyang ka so Ismail, go so Al-Yasha´, go so Zolkifl: Na tanan pd ko manga pipiya.
وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنْ الْأَخْيَارِ
Giyaya na pananadm: Na mataan! a rk o khipanananggila, so titho a mapiya a khandodan,
هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ
Manga sorga a tatap, a khillkaan kiran so manga pinto;
جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ
Gii siran roo zasandasandang; pphananawag siran roo sa manga onga a madakl, ago manga inomn;
مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ
Go manga ikapd iran so manga thatangka i kaylay (a manga bai), a mrzarza.
وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ
Giyaya so ididiyandi rkano ko alongan a kapamagitong!
هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ
Mataan! a giyaya na titho a pagpr Ami, a da a ikhada iyan; -
إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ
Giyaya (i khasowa), - na mataan! a bagian o manga malawani so titho a marata a khandodan!
هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ
Naraka Jahannam! - a phamakasold siran on, - na mikharatarata a dkhai! -
جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ
Giyaya! - na taami ran skaniyan, - a phlikabo, go pakabnd a manga rrzik!
هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ
Go adn a salakaw a lagid iyan, a mbarambarang (a siksa)!
وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ
Katii so salompok a pphamanold a pd iyo. Da a kapakadadaya iran. Mataan! a siran na phamakasold ko naraka!
هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ
Tharoon iran a: "Kna, ka skano na da a kapakadadaya iyo! Skano i tomiyoron rkami saya! Na miyakaratarata a darpa!"
قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ
Tharoon iran: "Kadnan ami, sadn sa tomiyoro rkami saya, - na omaning Ka on so siksa sa takp ko naraka!"
قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ
Go Tharoon iran a: "Ino tano wai a da a khaylay tano ko manga mama a sktano na so ibibilang tano siran ko manga rarata?"
وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ
"Ino tano khakowa siran a pagrg, antawaa ba da katoliki siran o manga kaylay?"
أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ
Mataan! a giyoto man na bnar dn, - a kapphapawala o taw ko naraka!
إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ
Tharoang ka (hay Mohammad) a: "Sakn na matag ako pphamakaiktiyar: Na da a tohan a inonta so Allah, a so Isaysa a phakabaas,"
قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
"Kadnan o manga langit ago so lopa, go so nganin a pagltan a dowa nan, - a so Mabagr, a Manapi."
رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ
Tharoang ka a: "Skaniya na tothol a mala," -
قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ
"Skano na tatalikhodan iyo to!"
أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ
"Da a katao akn ko pagtaw a maporo, gowani ko pphanmbag siran."
مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ
"Da a kaphagilahami rakn a rowar sa sakn na matag pphamakaiktiyar a mapayag."
إِن يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ
Gowani na pitharo o Kadnan ka ko manga malaikat: "Mataan! a Sakn na magadn ako sa manosiya a phoon sa lipaw (a giyoto so Adam): "
إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِينٍ
"Na amay ka imasadn skaniyan, go masokan Ko skaniyan sa niyawa, na sondong kano rkaniyan, a pangangalimbabaan kano."
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ
Na miyangalimbabaan so manga malaikat, a tanan siran langon:
فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
Inonta so iblis: Ka mimaratabat, go miyabaloy a pd ko miyamangongkir.
إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ
Pitharo (o Allah): "Hay iblis antonaa i miyakarn rka ko kaphangalimbabaan ka ko inadn Ko a minggolalan ko bagr Akn? Ba ka mimaratabat? Antawaa ba ka miyabaloy a pd ko miphapaporo?"
قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ
Pitharo iyan a: "Sakn i mapiya a di skaniyan: Inadn akong Ka a phoon sa apoy, na inadn ka skaniyan a phoon sa lipaw."
قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ
Pitharo (o Allah): "Na awa ka (phoon ko sorga): Ka mataan! a ska na inibowang."
قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ
"Go mataan a mikolob rka so morka Akn taman ko alongan a kapamalas."
وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ
Pitharo iyan: "Kadnan ko! na pakinayawn Ka rakn taman ko alongan a kawyaga kiran."
قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
Pitharo (o Allah): "Na mataan! a ska na pd ko phamakanayaw -
قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ
"Taman ko alongan o wakto a mappnto."
إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ
Pitharo iyan: "Na ibt ko bagr Ka, ka mataan a dadagn ko siran dn langon,"
قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ
"Inonta so manga oripn ka a pd kiran, a manga tolabos."
إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ
Pitharo (o Allah): "Na so bnar (na Sakn), - go so bnar i ptharoon Ko -
قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ
"Mataan a ipno Akn dn ko naraka Jahannam so pd ka, ago so taw a miyonot rka a pd kiran, a mrakhrakhs kano."
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ
Tharoang ka a: "Da a phangnin ko rkano sa makapantag saya a sokay, - go kna a ba ako pd ko pphamanangin."
قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ
"Da ko skaniyan (a Qor´an) inonta na pananadm o manga kaadn."
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ
"Na mataan a katokawan iyo dn so totholan rkaniyan ko oriyan o masa."
وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ