Sadece Maranao / mәranaw listelendi!

Sureler:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
Noon. (So Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on.) Ibt ko pansom ago so nganin a ipzorat iran,
ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ
Sabap ko limo o Kadnan ka (ya Mohammad) na kna a ba ka pmbthanga.
مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ
Na mataan! a rk ka so mala a balas a di pthaman;
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ
Go mataan! a ska na titho a thatakna ko parangay a mala.
وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ
Na khaylaing ka dn, go khaylay ran,
فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ
O antawaa rkano i mariribat.
بِأَييِّكُمُ الْمَفْتُونُ
Mataan! a so Kadnan ka na Skaniyan i Matao ko taw a sominilay phoon ko lalan Iyan: Go Skaniyan i Matao ko miyamangdg ko ontol.
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
Na ding ka pagonoti so miyamanaplis.
فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ
Na kabaya iran a oba ka bo plokha: ka an siran makalokha.
وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
Na ding ka pagonoti so oman i balisapaan, a Hina,
وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ
A taliyantaan, a ilalalakaw niyan so kapamangondor,
هَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِيمٍ
Phagrn ko mapiya, a malawani, a baradosa,
مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
Talibatak, oriyan oto na wata sa zina.
عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ
Kagiya adn a tamok iyan, ago manga wata.
أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ
Igira a pphangadian on so manga ayat Ami, na gii niyan tharoon a: "Manga iringa a kabokhag o miyanga oona!"
إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
Tiyapan Ami dn skaniyan sa ngirong!
سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ
Mataan! a Skami na tiniyoba Ami siran lagid o kiyatiyoba Ami ko khimangark ko pamomolan, gowani a zapa siran sa mataan a phragonn iran dn skaniyan a phangabalaga siran.
إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ
"Go di siran phanabiya;"
وَلَا يَسْتَثْنُونَ
Na kiyalikopan oto a tiyoba a phoon ko Kadnan ka, a siran na khitotorogn siran.
فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ
Na miyabaloy a lagid o gagawii a malibotng;.
فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ
Na mithatawaga siran ko kiyapitai kiran:
فَتَنَادَوا مُصْبِحِينَ
"Pangabalaga kano ko pangomaan iyo o skano na phragon kano."
أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ
Na lomiyalakaw siran, a siran na ipphnanay ran tharo:
فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ
"Da dn a makasold rkano ron sa alongan nai a miskin;"
أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ
Na komiyabalaga siran, ka an di phakawnot so manga miskin, a khittgo siran.
وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ
Na kagiya a maylay ran oto, na pitharo iran a: "Mataan! a sktano na titho a miyangadadadag!"
فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ
"Kna, ka sktano na piyapas rk tano!"
بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ
Pitharo o mapiya kiran: "Ba ko rkano da tharoa: ´Ino kano di thasbik (ko Allah)´?"
قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ
Pitharo iran: "Soti so Kadnan tano! Mataan! a sktano na mimbaloy tano a manga darowaka!"
قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ
Na siyangoran o sabaad kiran so sabaad, a gii siran zsndita!
فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ
Pitharo iran: "Hay dowan dowaan tano, mataan! a sktano na mimbaloy tano a manga malawani!"
قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ
"Masikn a so Kadnan tano na zambian Iyan rktano sa mapiya a di giyoto: Mataan! a sktano na sii tano dn ko Kadnan tano pangangarapan!"
عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ
Giyoto dn man so siksa (ko doniya). Na mataan! a so siksa ko akhirat i lbi a mala; o siran na katawi ran!
كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
Mataan! a bagian o miyamananggila, sii ko Kadnan iran so manga sorga a pakadarandang.
إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ
Ba Ami mbaloya so mimbabayorantang a lagid o manga sala?
أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ
Ino kano wai? Andamanaya i kipkhokomn iyo (ko bkhog)!
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
Ba adn a kitab iyo a kapphangadian iyo ron,
أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ
A mataan! a khakowa niyo ron so nganin a khapili iyo?
إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا يَتَخَيَّرُونَ
Antawaa ba adn a manga diyandi tano a lomalagaday sa taman ko alongan a qiyamah: Sa mataan! a khakowa niyo so nganin a ipkhokom iyo?
أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ
Izaan ka kiran, o antawaa kiran i mangangako roo!
سَلْهُم أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ
Antawaa ba adn a manga sakoto iran? Na pakadarpaa iran i manga sakoto iran, o siran na mmamataan siran!
أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ
So alongan a qiyamah na phangosbo so btad, go so kapakargn o alayalay niyan, go pakamaon so Allah a Maporo ko kapakaptatailisaa Niyan ko kakhokoma ko ndolondolonan o manga kaadn, na zawaan Iyan a pamosoan Iyan a mapiya a da a khaibaratan on ko manga kaadn a isabo go itawag kiran so kasojiod, na di iran magaga,
يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
Makassnong so manga kaylay ran, - a kakokoloban siran sa kahinaan. Na sabnar a siran na ipthawag kiran (ko doniya) so kasojiod a siran na kadadayaan iran.
خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ
Na botawani akong ka ago so taw a gii niyan pakambokhagn angkai a tothol: Zagintonn Ami siran dn somiksa sa di iran katawan.
فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ
Na pakadadamayn Ko siran. Mataan! a so antangan Akn na maylot
وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ
Ba ka kiran pphangni sa sokay, a siran na minipnd kiran a bayadan?
أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ
Antawaa ba zisii kiran so migagaib, na siran i pphanorat on?
أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ
Na phantang ka ko kokoman o Kadnan ka, go oba kamabaloy a lagid o (Yonos a) miyatago ko (tiyan o) sda; gowani a makapangangarapan, a skaniyan na kammnmnan.
فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ
Oda raota skaniyan o limo a phoon ko Kadnan iyan, na mataan a imbowang Ami ko taog, a pagilidan, a skaniyan na kapapaawingan.
لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاء وَهُوَ مَذْمُومٌ
Na pinili skaniyan o Kadnan Iyan, na biyaloy Niyan a pd ko manga bilangataw.
فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
Na mataan a mayto bo na so miyamangongkir na khipaps ka iran dn sabap ko manga kaylay ran ko kiyan´ga iran ko pananadm, go gi iran tharoon a: "Mataan! a skaniyan na titho a pmbthangn!"
وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ
Na da ko skaniyan (a Qor´an) inonta na pananadm a rk o manga kaadn.
وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ