Sadece Maranao / mәranaw listelendi!

Sureler:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
Tharoang ka (hay Mohammad): Hay manga kafir!
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
Kna a ba akn dii zoasoata so gii niyo zoasoatn;
لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
Go da rkano i ba niyo dii zoasoata so gii akn zoasoatn:
وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
Go da rakn i ba ko pzoasoata so pizoasoat iyo,
وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ
Go da rkano i ba niyo pzoasoata so gii akn zoasoatn.
وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
Rk iyo so okit iyo ko kapagintaw, na rk akn so okit akn ko kapagintaw.
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ