Sadece Maranao / mәranaw listelendi!

Sureler:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
Alif, Lam, Ra. (so Allah i Matao ko paka-aantapan Iyan on). (Giyai na) Kitab a pimbaibaitan so manga ayat on, oriyan iyan na piyagosay a phoon ko hadapan o (Allah a) Mawngangn, a Kaip.
الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ
Sa da a pzoasoata niyo a inonta so Allah. "Mataan! a sakn na phoon Rkaniyan a pphamakaiktiyar rkano go pphamanothol sa mapiya."
أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ
"Go pangni kano sa maap ko Kadnan iyo, oriyan iyan na thawbat kano sii Rkaniyan; ka pakasawitn kano Niyan sa kapagintaw a mapiya, taman ko taalik a miyapnto, go imbgay Niyan ko oman i adn a millbi niyan so millbi niyan! Na o talikhod kano, na mataan! a sakn na ikhalk akn skano ko siksa ko alongan a mala (a so alongan a qiyamah)."
وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ
"Sii ko Allah so khandodan iyo, na Skaniyan sii ko langowan taman na Gaos Iyan."
إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
Tanodan! ka mataan! a siran na pag-unsn iran ko manga rarb iran, ka pphagmaan iran on; tanodan! ka so wakto a kizasalikombongn iran ko manga nditarn iran, na katawan (o Allah) so isosoln iran, go so papayagn iran: Mataan! a Skaniyan na katawan Iyan so zisii ko manga rarb.
أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
Na da a baraniyawa ko lopa a ba di atastanggongan o Allah so pagpr on: Go katawan Iyan so khatargan iyan go so kapmbtadan iyan: Tanan matatago ko (Laoh Mahfodh a) kitab a mapayag.
وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ
Go Skaniyan so miyadn ko manga langit ago so lopa sii ko miyakanm gawii a matatago so aras Iyan ko liyawaw o ig, ka thpngan kano Niyan o antawaa rkano i lbi a mapiya i galbk. Na ibt o tharoang ka a: "Mataan! a skano na pagoyagn kano ko oriyan o kapatay," na ptharoon dn o siran a da pamaratiyaya a: "Da ko ungkai inonta na balik mata a mapayag!"
وَهُوَ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ
Na mataan! a o sndodn Ami kiran so siksa taman ko manga wakto a mappnto, na ptharoon iran dn a: "Antonaa i maka-uurn on?" Tanodan, ka so alongan a kapakatalingoma niyan kiran, na di kiran dn mikisar, go kalikopan siran o piyamagompat iran (a siksa)!
وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ
O mataan! a o pakataama Mi so manosiya so phoon Rkami a limo, oriyan iyan na gamitn Ami ron, na mataan aya! a kadaan dn sa panginam, a makalaa kaoongkir iran.
وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ
Go mataan! a o pakataama Mi skaniyan sa limo ko oriyan o morala a miyakasogat on na mataan! a tharoon iyan dn a: "Miyada rakn so manga rarata:" Mataan aya! a zonor dn a mangangandag.
وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ
Inonta so siran a miphapantang, go pinggalbk iran so manga pipiya; siran man na adn a bagian iran a maap, go balas a mala.
إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ
Na masikn a mibagak ka so sabaad ko iphagilaham rka, go kasabapan skaniyan a igagt a rarb ka sa gi iran katharoa: "Sa ino a da a initoron on a kakawasaan, odi na miyakaoma a pd iyan a malaikat?" (pitharo o Allah:) Ska na matag pphamakaiktiyar na so Allah i Somisiyap ko langon taman!
فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآئِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاء مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
Ino iran gii tharoa i: "Pimbabaas aya (o Mohammad);" tharoang ka: "Na bgay kano sa sapolo a manga sorah a lagid iyan a pimbabaas, go panongganoy kano (sa makatabang rkano) sa sadn sa khagaga niyo, a salakaw ko Allah! o skano i manga bnar!"
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
"Na amay ka di kano iran masmbag, na tangkda niyo a aya bo a kinitoron iyan na sii ko katao o Allah, go mataan aya! a da a tohan a inonta Skaniyan! Na ino, skano mimbayorantang kano (ko Allah)?"
فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلِ بِعِلْمِ اللّهِ وَأَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ
Sadn sa kabaya iran so kawyagoyag ko doniya, go so parahiyasan on, na ithoman Ami kiran sa tarotop so (balas o) manga galbk iran (sa doniya), a siran na da a makorang kiran on roo (sa doniya).
مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ
Siran man so da a bagian iran sa akhirat a rowar ko apoy: Na miyailang so pingolawla iran roo (sa akhirat), go miyalaklak so pinggalbk iran!
أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ
Ba (niyan lagid) so taw a mithakna ko marayag a karina a phoon ko Kadnan iyan, go ptondogn skaniyan o saksi a phoon ko Allah, go sii ko miyaonaan iyan so kitab o Mosa, a ladiyawan go limo? Siran man i mapaparatiyaya on; na sadn sa mongkir on ko pizagorompong, na so naraka i khabolosan iyan. Na oba ka on katagowi sa anganangan: Mataan! a skaniyan so bnar a phoon ko Kadnan ka: Na ogaid na so kadaklan ko manga manosiya na di siran pharatiyaya!
أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إَمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ
Na ba adn a lawan a darowaka ko taw a inangkob iyan so Allah sa kabokhag? Siran man na pagowitn siran ko Kadnan iran, go tharoon o manga saksi a: "Siran aya so miyamamokhag makapantag ko Kadnan iran." Tanodan! ka so morka o Allah na ithomparak ko manga darowaka!
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أُوْلَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَؤُلاء الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
"Siran na pphangalang siran ko lalan o Allah go phlolobaan iran on a kabkhog iyan: Go siran na oongkirn iran so akhirat!"
الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ
Siran man na da iran kapalagowi (so siksa) ko lopa, go da a bagian iran a salakaw ko Allah a manga panarigan. Pthaktakpn kiran so siksa! Da iran gagaa so kapamamakin´g, go da siran pangilaylay!
أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ
Siran man so liyogi ran so manga ginawa iran, go diyorat siran o pimbabaas iran a kabokhag!
أُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ
Matatangkd a mataan! siran sii ko akhirat na siran so manga logi!
لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ
Mataan! a so siran a miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya, go mizalimbotawan siran ko Kadnan iran na siran man i manga taw ko sorga sa ron siran on dn makakakal!
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمْ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
Aya ibarat o dowa lompok na lagid o bota ago bngl, go so pphakaylay ago Pphakan´g. Ba magizan a dowaya sa ibarat? Ino kano di phananadm?
مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالأَعْمَى وَالأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ
Na sabnsabnar a siyogo Ami so Noh ko pagtaw niyan (sa pitharo iyan a:) "Mataan! a sakn na pphamakaiktiyar rkano a mapayag:"
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ
Sa da a pzoasoata niyo inonta so Allah: "Mataan! a sakn na ikhalk akn skano ko siksa ko alongan a masakit."
أَن لاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ
Na pitharo o manga nakoda a so siran a da pamaratiyaya ko pagtaw niyan a: "Da a kapkhaylay ami rka a rowar sa manosiya a lagid ami: Go da a pkhaylay ami rka a miyonot rka a rowar ko siran a pkhakalaklak rkami, a mababaw i pamikiran: Go da a pkhaylay ami a mibibinta iyo rkami: Kna, ka arangan ami rkano na manga bokhag!"
فَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قِوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ
Pitharo (o Noh): "Hay pagtaw akn! ay gda iyo o sakn na thatakna ko marayag a karina a phoon ko Kadnan ko, go bigan ako Niyan sa limo a phoon ko hadapan Iyan, na kiyalimngan rkano? Na ba Ami rkano aya mitgl a skano na ikagogowad iyo aya?"
قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيَ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ
"Na hay pagtaw akn, da a phangnin ko rkano saya a tamok: da a balas rakn a rowar ko zizii ko Allah: Na di akn bogawn so siran a miyamaratiyaya, - mataan! a siran na mipmbaratmowa iran so Kadnan iran, na ogaid na pkhaylay akn skano a pagtaw a da a manga mlng iyo!"
وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّيَ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ
"Na hay pagtaw akn! antawaa i makatabang rakn ko Allah o bogawa ko siran? Ba kano di phananadm?"
وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ
Na di akn rkano ptharoon i: "Zisii rakn so manga kakawasaan o Allah, go di akn katawan so migagaib, go di akn ptharoon i: Mataan! a sakn na malaikat. Go di akn ptharoon ko siran a di ittmbo o manga mata niyo i ba da dn a imbgay kiran o Allah a mapiya: So Allah i Matao ko zisii ko manga ginawa iran. Mataan! a sakn na o sowa ako to, na khapd ako dn ko manga darowaka."
وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللّهُ خَيْرًا اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ
Pitharo iran: "Hay Noh, sabnar a piyamawal kaming ka! Piyakadakl ka a kapphamawalang ka rkami: Na talingomaan ka rkami so ipphangangalk ka rkami (a siksa), o ska na pd ko manga bnar!"
قَالُواْ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتَنِا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
Pitharo iyan a: "Aya bo a phakabgay rkano ron na so Allah o kabaya Iyan: Na di niyo dn kapalagoyan!"
قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللّهُ إِن شَاء وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ
"Na di rkano phakaompiya so thoma ko, apiya kabaya akn a kathomai ko rkano, amay ka so Allah na kabaya Iyan a kadadaga Niyan rkano: Skaniyan i Kadnan niyo! Go Ron kano phakandoda!"
وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
Ino iran gii tharoa i: "Pimbabaas iyan aya?" Tharoang ka: "O pimbabaas akn aya, a sii rakn phakatana so dosa ko! Na sakn na angiyas ako ko gii niyo imbaradosa!"
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَاْ بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرَمُونَ
Na iniilaham ko Noh a: "Mataan aya! a da dn a pharatiyaya ko pagtawng ka, a rowar ko taw a andang a miyamaratiyaya! Na ding ka pmbokoon so pinggolawla iran;"
وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ
"Go mbaaling ka so kapal, sii ko kaylay Ami ago so ilaham Ami, go ding ka Rakn pagangaya so makapantag ko siran a mindadarowaka: Mataan! a siran na pagldn siran."
وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ
Na so kaphagmbaali niyan ko kapal: Na oman i somagad on ko manga nakoda ko pagtaw niyan, na pamagrgan iran skaniyan. Pitharo iyan a: "Apiya kami niyo pphamagrgi, ka mataan! a skami na pamagrgan ami skano (mambo so oriyan iyan) a lagid o kapphamagrgi niyo rkami!"
وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ
"Na katokawan iyo bo o antawaa i katalingomaan a siksa a pakarondann Iyan, go kawlogan sa siksa a tatap: "
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ
Taman sa kagiya a makawma so sogoan Ami, go piyamangmbowatan a ig so lopa! Na pitharo Ami a: "Prorang ka on, ko oman i (sadinis sa) ngganapa a dowa: (mama, go babay), go so taalok rka, inonta so taw a miyaona on so katharo, go (proranang ka on) so taw a miyamaratiyaya a pd iyan, a rowar ko mayto."
حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ
Na pitharo iyan a: "Da kano ron, sii ko ngaran o Allah, so kapkhtas iyan go so kaptharg iyan. Mataan! a so Kadnan ko na titho a Manapi, a Makalimoon!"
وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ
Na giyoto na ipkhtas iyan siran ko manga bagl a lagid o manga palaw, go tiyawag o Noh so wata iyan, a aya btad iyan na tomiyawarang: "Hay ikaritan ko, da ka rkami, go di ka thapi ko manga kapir!"
وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ
Pitharo (o wata) iyan a: "Sii ako phagapas ko palaw ka kharn ako niyan ko ig." Pitharo (o Noh): "Da a khapalihara sa alongan nai ko sogoan o Allah, inonta so taw a inikalimo Iyan!" Na kiyaltan siran o bagl, na miyabaloy a pd ko miyanga-aald.
قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ
Na adn a mitharo sa: "Hay lopa! Lamdang ka so ig ka, go hay kawang! targn ka (so oran)!" Na minirat so ig, go minggolalan so sogoan, go miyakadongko (so kapal) ko palaw a Al-Jodii, na adn a mitharo sa: "Kapakawatan (ko limo) a bagian o pagtaw a da pamaginontolan!"
وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
Na miyangni so Noh ko Kadnan iyan, sa pitharo iyan a: "Kadnan ko, mataan! a so wata akn a pd ko taalok rakn. Go mataan! a so diyandii Ka na bnar, go Ska i taralbi a Maontol ko manga kokoman."
وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ
Pitharo (o Allah): "Hay Noh, mataan! a skaniyan na kna a ba pd ko taalok rka: Mataan aya! a galbk a di mapiya; na ding ka Rakn phangniya so da a kataong ka on. Mataan! a Sakn na pphangthomaan Ko ska, ka oba ka mabaloy a pd ko di manga tatao!"
قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ
Pitharo (o Noh): "Kadnan ko, mataan! a sakn na mlindong ako Rka, sa ba ko rka mapangni so da a katao ko ron. Na odi akong Ka napii, go di akong Ka ipangalimo, na khabaloy ako a pd ko miyangalologi!"
قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ
Adn a mitharo: "Hay Noh! tpad ka sa kalilintad. Phoon Rkami, go madakl a mapiya a sii rka, go sii ko manga pagtaw a pd ka: Na adn a manga pagtaw a phakisawitan Ami kiran (so doniya), oriyan iyan na khasogat siran a siksa a malipds a phoon Rkami."
قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ مِّنَّا وَبَركَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ
Giyaya na pd ko manga totholan ko migagaib, a iphagilaham Ami rka: Na ding ka ya katawan (ya Mohammad), ska, go di katawan o pagtawng ka ko onaan aya. Na phantang ka: Mataan! a so khabolosan a daag na bagian o khipanananggila.
تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ
Go (siyogo Ami ko) pagtaw a Ad, so pagari ran a Hod, pitharo iyan: "Hay pagtaw akn, simbaa niyo so Allah! ka da a tohan iyo a salakaw Rkaniyan, skano na ba kano dn dii pamrak!"
وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ مُفْتَرُونَ
"Hay pagtaw akn, di ako rkano saya mangindaki balas; da a balas rakn, inonta so zisii ko miyadn rakn: Ba da a manga sabot iyo?"
يَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلاَ تَعْقِلُونَ
"Go hay pagtaw akn, pangni kano sa maap ko Kadnan iyo oriyan iyan na thawbat kano sii Rkaniyan: Ka pakatoronn Iyan rkano so oran a margs, go omanan kano Niyan sa bagr a rakhs a bagr iyo: Na di kano thalikhod a mbabaradosa kano!"
وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ
Pitharo iran: "Hay Hod, da a minitalingomang ka rkami a karina, na di ami ngganatan so manga katohanan ami, sa sabap bo ko katharo o ka. Go di ami ska pharatiyayaan!"
قَالُواْ يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ
"Daa ismbag ami a rowar ko kisogatn rka o sabaad ko manga katohanan ami ko marata." Pitharo iyan a: "Mataan! a sakn na zasaksiin ko so Allah, na zaksii niyo a mataan! a sakn na angiyas ako ko ipphamanakoto niyo."
إِن نَّقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوَءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللّهِ وَاشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ
"A salakaw Rkaniyan! Na palaya kano rakn tipo, go di niyo rakn dn thaalika."
مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لاَ تُنظِرُونِ
"Mataan! a sakn na siyarigang ko so Allah, a Kadnan ko go Kadnan niyo! Da a baraniyawa, a ba di Skaniyan i Phapaar on. Mataan! a so Kadnan ko na sii ko okit a makaoontol."
إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ
"Na o talikhod kano, na sabnar a minisampay akn rkano so inisogo rakn, a pagowitn rkano; na zambi so Kadnan ko sa pagtaw a salakaw rkano, go da a mibinasa niyo Ron a mayto bo. Mataan! a so Kadnan ko, na so langowan taman na sisiyapn Iyan."
فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
Na kagiya a makawma so sogoan Ami, na siyabt Ami so Hod, go so siran a miyamaratiyaya a pd iyan, sabap ko limo a phoon Rkami; go siyabt Ami siran phoon ko siksa a margn.
وَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ
Giyoto man so pagtaw a Ad: Inongkir iran so manga ayat o Kadnan iran; go siyorang iran so manga sogo Iyan; go inonotan iran so sogoan o oman i mangangalandada, a somasangka.
وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُواْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
Na tiyondog siran sangkai a doniya a morka, go sa alongan a qiyamah. Tanodan! ka mataan! a so pagtaw a Ad na inongkir iran so Kadnan iran. Tanodan! ka kapakawatan (ko limo) a bagian o Ad, a pagtaw o Hod!
وَأُتْبِعُواْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمْ أَلاَ بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ
Go (siyogo Ami) sii ko pagtaw a Samod so pagari ran a Salih. Pitharo iyan: "Hay pagtaw akn, simbaa niyo so Allah: Ka da a tohan iyo a salakaw Rkaniyan. Skaniyan i miyadn rkano phoon ko lopa, go piyakapagingd kano Niyan on: Na pangni kano Ron sa maap, go thawbat kano sii Rkaniyan: Mataan! a so Kadnan ko na Marani, a Pphanarima (ko pangni)."
وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ
Pitharo iran: "Hay Salih, sabnar a miyaadn ka rkami a ipphangangarapan ko onaan aya. Inong ka rkami zaparn a kapzimba ami ko pzimbaan o manga loks ami? Na mataan! a skami na matatago kami dn ko kazasangka ko ipndolon ka rkami, sa mala a kazangka."
قَالُواْ يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ
Pitharo iyan: "Hay pagtaw akn! ay gda iyo o sii ako ko marayag a karina a phoon ko Kadnan ko, go bigan ako Niyan sa limo a phoon Rkaniyan? Na antawaa i makatabang rakn ko Allah o soranga ko Skaniyan? Na da a miphagoman iyo rakn a rowar ko kalogi."
قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةً مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ
"Na hay pagtaw akn, katii so onta o Allah a nanao niyo; na botawani niyo ko kapphangangan iyan ko lopa o Allah, go di niyo ron thmon so marata, ka madansal kano o siksa a marani!"
وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ
Na biyono iran oto, na pitharo (o Salih) a: "Khariyala kano dn ko ingd iyo sa tlo gawii: Giyaya man na diyandi a kna a ba kabokhag!"
فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ
Na kagiya a makatalingoma so sogoan Ami, na siyabt Ami so Salih, go so siran a miyamaratiyaya a pd iyan, a minisabap ko limo a phoon Rkami, go (siyabt Ami siran) ko kahinaan ko alongan oto. Mataan! a so Kadnan ka na Skaniyan so Mabagr, a Domadaag.
فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ
Na miyadansal so siran a da pamaginontolan a lalis, na kiyapitaan siran ko manga ingd iran a miyamangndr, -
وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ
Lagid o ba siran roo da maadn. Tanodan! ka mataan! a so pagtaw a Samod na inongkir iran so Kadnan iran. Tanodan! ka kapakawatan (ko limo) a bagian o pagtaw a Samod!
كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا أَلاَ إِنَّ ثَمُودَ كَفرُواْ رَبَّهُمْ أَلاَ بُعْدًا لِّثَمُودَ
Na sabnsabnar a minioma o manga sogo Ami (a manga malaikat) ko Ibrahim so tothol a mapiya. Na mitharo siran sa: "Salaam!" Simbag iyan a: "Salaam!" Na da mathay na minioma niyan a mayto a sapi a iniyaw.
وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُواْ سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاء بِعِجْلٍ حَنِيذٍ
Na kagiya maylay niyan a di oto khawaan o manga lima iran, na miyasawang kiran, go kiyaakinan kiran sa kalk. Pitharo iran a: "Di ka khawan, ka mataan! a skami na siyogo kami ko pagtaw o Lot (ka mbinasaan ami siran)."
فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لاَ تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ
Na si karoma niyan a tomitindg, na miyakakhala: Na piyanothol Ami ron (a ipmbawata iyan) so Is´haq, go sii ko oriyan o Is´haq; so Yaqob.
وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَقَ يَعْقُوبَ
Pitharo iyan: "Ah phammsa ta! Arati pmbawata ako, a miyaloks ako, go giya karoma ko wai na miyakatoa? Mataan! a giyai titho a shay´ a pakammsa!"
قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ
Pitharo iran a: "Ino ka phammsa ko sogoan o Allah? So limo o Allah go so manga gagaw Niyan na sii rkano a manga taw ko walay (o Ibrahim). Mataan! a so Allah i kiyapatotan ko podi, a Maginawa!"
قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ
Na kagiya a mada ko Ibrahim so pangandam go miyakaoma on so tothol a mapiya, na gii rkami makindaowa makapantag ko pagtaw o Lot.
فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ
Mataan! a so Ibrahim na titho a matigr, a lalayon makapphagaynaw, a m´undod (ko Allah).
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ
Pitharo (o manga malaikat): Hay Ibrahim! talikhoding ka dn nai; mataan aya! a sabnar a miyakaoma so sogoan o Kadnan ka: Go mataan! a siran na adn a makatatalingoma kiran a siksa a di khindod!
يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاء أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ
Na kagiya a makawma, so manga sogo Ami ko Lot, na miyakandamar sa sabap kiran, go inigagt siran a rarb iyan. Na miyatharo iyan a: "Giyai na gawii a margn."
وَلَمَّا جَاءتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ
Na miyakaoma on so pagtaw niyan a pphamagarabaya siran on somong, a gowani na aya btad iran na gii siran nggolawla sa manga rarata. Pitharo iyan: "Hay pagtaw akn, kataya so manga wata akn a manga babay (na pamangaroma kano kiran): Siran na soti rkano! Na kalkn iyo so Allah, go di ako niyo ndiyamana sii ko manga banto akn. Ba da a pd rkano a mama a phakapando?"
وَجَاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ
Pitharo iran a: "Sabnsabnar a katawan ka a da a kabaya Ami ko manga wata aka a manga babay: Go mataan! a ska na katawan ka dn so kabaya ami!"
قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ
Pitharo iyan a: "O adn a bagr akn a khiyato akn rkano, odi na adn a kharndaan ko a mabagr a tanto (na rnn ko skano)."
قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ
Miyatharo (o manga malaikat): "Hay Lot, mataan! a skami na manga sogo o Kadnan ka. Da dn a khisampay ran rka (a kabinasa)! Na panglmn ka lomalakaw so taalok rka, sii ko sabaad ko kagagawii, na da a ndingil rkano a isa bo: Inonta so karomang ka: Mataan aya! a khisogat on so khisogat kiran (a siksa). Mataan! a aya diyandi kiran na so kapipita: Ba di marani so kapipita."
قَالُواْ يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ
Na kagiya a makawma so sogoan Ami, na biyaloy Ami so liyawaw (o manga ingd iran) a miyadidalm, go piyakawranan Ami sa ator a phoon ko lipaw a miyakomba, a piyakathondotondog, -
فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ
Totoosan sii ko Kadnan ka: Na knaa ba aya mawatan ko manga darowaka!
مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ
Go (siyogo Ami ko) pagtaw a Madyan so pagari ran a Shoayb. Pitharo iyan: "Hay pagtaw akn, simbaa niyo so Allah: Ka da a tohan iyo a salakaw Rkaniyan. Go di kano phangorang ko kapagasad, go so kathimbang: Mataan! a sakn na pkhaylay akn skano ko mapiya (a kawiyagan), go mataan! a sakn na ikhalk akn skano ko siksa ko alongan a makatangkal."
وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلاَ تَنقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّيَ أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ
"Na hay pagtaw akn! tarotopa niyo so kapagasad, go so kathimbang sa kaontol, go da a khoranga niyo ko manga manosiya ko nganinganin iran: Go di kano phaminasa ko lopa a mamakakayd kano."
وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ
"So liyamba rkano o Allah na aya rkano mapiya, o skano na miyamaratiyaya kano. Na kna a ba sakn i somisiyap rkano!"
بَقِيَّةُ اللّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ
Pitharo iran: "Hay Shoayb, ba so sambayang ka i somosogo rka sa kagnki ami ko pzimbaan o manga loks ami, odi na so (kagnki ami ko) ipkhidia mi ko manga tamok ami sa sadn sa kabaya ami? Mataan! a ska na titho ka a matigr, a pphamando!"
قَالُواْ يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ
Pitharo iyan: "Hay pagtaw akn! ay gda iyo a sakn na sii ko marayag a karina a phoon ko Kadnan ko, go bigan ako Niyan sa pagpr a mapiya a phoon Rkaniyan? Na di akn kabaya i ba ko manggolawla so ipzapar akn rkano. Da a kabaya akn a rowar ko kapangompiya sa sadn sa khagaosan ko; na da a guus akn inonta a sabap ko (tabang o) Allah. Skaniyan i siyarigan ko, go Skaniyan i pagndodan ko."
قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىَ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
"Na hay pagtaw akn, oba kano matonda o di tano kaphagayon ko kisogat rkano o (siksa) lagid o minisogat ko pagtaw o Noh, odi na so pagtaw o Hod, odi na so pagtaw o Salih; na kna a ba rkano mawatan so pagtaw o Lot!."
وَيَا قَوْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ
"Na pangni kano sa maap ko Kadnan iyo, oriyan iyan na thawbat kano sii Rkaniyan: Mataan! a so Kadnan ko na Makalimoon, a Makapdiin."
وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ
Pitharo iran: "Hay Shoayb, madakl a di ami zabotn ko katharo o ka. Go mataan! a titho a pkhaylay ami ska a malobay rkami! Na o da so manga tonganaing ka, na radiyamn ami ska dn. Go kna a ba ska i pagaadatan rkami."
قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ
Pitharo iyan: "Hay pagtaw akn, ba so manga tonganay akn i lbi a pagaadatan iyo a di so Allah? Na inibowang iyo (so sogoan Iyan) ko manga talikhodan iyo, a da dn pankhayda. Mataan! a so Kadnan ko na so gii niyo nggolawlaan na katawan Iyan!"
قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ
"Go hay pagtaw akn, nggalbk kano sa sadn sa kapasang iyo: Ka mataan! a sakn na pnggalbk ako mambo: Katokawan iyo o antawaa i taw a khatalingomaan skaniyan a siksa a pakaytoon iyan, go antawaa i taw a skaniyan i bokhag! Na nayaw kano! ka mataan! a sakn na pd iyo a nomanayaw!"
وَيَا قَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ
Na kagiya a makawma so sogoan Ami, na siyabt Ami so Shoayb ago so miyamaratiyaya a pd iyan, sabap ko limo a phoon Rkami: Na miyadansal so da pamaginontolan o lalis, na kiyapitaan siran ko manga ingd iran a miyamangndr.
وَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مَّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ
Lagid o ba siran roo da maadn. Tanodan! ka kapakawatan (ko limo) a bagian o pagtaw a Madyan. Lagid o kiyapakawatan o pagtaw a Samod (ko limo)!
كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا أَلاَ بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ
Go sabnsabnar a siyogo Ami so Mosa, rakhs o manga tanda Ami go katantowan a mapayag,
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ
Sii ko Pir´awn go so manga nakoda a pagtaw niyan: Na aya iran inonotan so sogoan o Pir´awn, a da ko sogoan o Pir´awn i ba makaoontol.
إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ
Phagolowanan iyan so pagtaw niyan ko alongan a qiyamah; na mapakasold iyan siran ko naraka a mikharatarata a kaphakasold o phakasoldn on!
يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ
A tiyondog siran sangkai (a doniya) a morka, ago sa alongan a qiyamah: Miyakaratarata a pammgayan ko mbganon!
وَأُتْبِعُواْ فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ
Giyoto man na pd ko manga totholan ko manga ingd a pphanotholn Ami rka (ya Mohammad): So sabaad on na makatitindg, go (so sabaad on na) miyatbas.
ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ
Na da Ami siran salimboti: Na ogaid na siyalimbotan iran so manga ginawa iran: Na da a minilinding kiran o manga katohanan iran, a so pphanongganowin iran a salakaw ko Allah a mayto bo, kagiya a makawma kiran so sogoan o Kadnan ka: Go da a minioman iran kiran a rowar ko kabinasa!
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ مِن شَيْءٍ لِّمَّا جَاء أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ
Na lagid aya so siksa o Kadnan ka kiran ka igira a siniksa Iyan so (taw ko) manga ingd a giyoto na mindarowaka: Mataan! a so siksa Iyan na malipds, a tanto.
وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ
Mataan! a adn a matatago roo man a titho a tanda ko taw a inikalk iyan so siksa ko akhirat: Giyoto man so alongan a plimodn on so manga manosiya: Go giyoto man so alongan a khamasaan.
إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ
Na di Ami oto isndod inonta sii ko taalik a mappnto.
وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ
Sii ko alongan a kapakatalingoma niyan, na da a makatharo a baraniyawa inonta bo o sabap sa idin o Allah: Na so sabaad kiran na marata i okor, go (so sabaad kiran na) mapiya i okor.
يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ
Na so pman so siran a manga rarata i okor, na khatago ko naraka: bagian iran roo so katagaw, go so karangs:
فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ
Kakal siran roo sa sodn so kathay o manga langit ago so lopa (sa dayon sa dayon), inonta sa kabaya o Kadnan ka: Mataan! a so Kadnan ka na pnggolawlaan Iyan so kabaya Iyan.
خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ
Na so pman so siran a manga pipiya i okor na matago ko sorga: Makakal siran roo sa sodn so kathay o manga langit ago so lopa (sa dayon sa dayon), inonta sa kabaya o Kadnan ka: Pammgayan a di pthaman.
وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ عَطَاء غَيْرَ مَجْذُوذٍ
Na di ka pkhadowadowai ko pzimbaan o siran aya. Da ko kapzimba iran inonta na lagid o kapzimba o manga loks iran gowani: Na mataan! a Skami na ithoman Ami kiran dn so kipantag iran (ko siksa) sa di kakorangan.
فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلاء مَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ
Na sabnsabnar a inibgay Ami ko Mosa so kitab, na da pagayonayoni so madadalm on: Na o da so katharo a miyaona a phoon ko Kadnan ka, na miyakokom siran dn: Na mataan! a matatago siran dn ko kazasangka iran on sa mapayag a kazangka.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ
Na mataan! a oman i isa kiran na ibt ka tharotopn kiran dn o Kadnan ka so (balas ko) manga galbk iran: Mataan! a Skaniyan na so gi iran nggolawlaan na Kaip Iyan.
وَإِنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
Na ontolang ka manaa so inisogo rka, - go (ontola o) taw a mithawbat a pd ka; go di kano phmalawani: Mataan! a Skaniyan na so gii niyo nggolawlaan na Phagilayn Iyan.
فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
Na di niyo pagampili so siran a miyamanalimbot, ka masogat kano o apoy; go da a mambagian iyo a salakaw ko Allah a manga Panarigan, oriyan iyan na di kano katabangan.
وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ
Na pamayandgn ka so sambayang ko mbala ko kadawndaw, go so sabaad ko gagawii: Mataan! a so manga pipiya na khalalas iyan so manga rarata: Giyanan man na ndao ko pphamakindao:
وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ
Go phantang ka; ka mataan! a so Allah na di Niyan pagilangn so balas ko miphipiyapiya.
وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
Na ino a da a miyabaloy ko manga pagtaw ko miyaonaan iyo, a adn a mibibinta iran a phanapar ko marata sii ko lopa a rowar ko mayto a miyasabt Ami kiran? Go miyatmbang so siran a da pamaginontolan ko inipangalimo kiran, go miyabaloy siran a manga baradosa.
فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ
Na da ko btad o Kadnan ka i ba Niyan binasaa so (taw ko) manga ingd sa kapanganiyaya, a so taw ron na phipipiyapiya.
وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ
Na o kabaya o Kadnan ka, na mataan! a khabaloy Niyan so manga manosiya ko okit a isa: (na ogaid) na di siran khada ko kazosoransorang iran,
وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ
Inonta so taw a inikalimo o Kadnan ka: Ka giyoto man i kiyaadna Niyan kiran: Na miyatangkd so katharo o Kadnan ka a: "Mataan! a ipno Akn dn ko naraka Jahannam so (da pamaratiyaya ko) manga jinn go so manga manosiya langon."
إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
Na so langowan oto a pphanotholn Ami rka a pd ko manga totholan ko manga sogo, na pkhisabap on a kapphakabagr Ami ko poso o ka: Na saya zisaya a kiyapakatalingoma rka o bnar, go thoma, go ndao ko khipaparatiyaya.
وَكُلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ
Na tharoang ka ko siran a di mapaparatiyaya a: "Nggalbk kano sa sadn sa kapasang iyo: Mataan! a skami na pnggalbk kami (mambo);"
وَقُل لِّلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ
"Go nayaw kano! ka mataan! a skami na nomanayaw kami (mambo)."
وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ
Na rk o Allah so migagaib ko manga langit ago so lopa, go Ron phakandoda so mapnggolawla sa kalangolangowan iyan: Na zoasoatang ka Skaniyan, go sariging ka Skaniyan. Na kna a ba di maiin´ngka o Kadnan ka so gii niyo nggolawlaan.
وَلِلّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ