2. Hîzb, Nisâ Sûresi

Nisâ Suresi 176. Ayeti

1
yesteftûne-ke
senden fetva istiyorlar, soruyorlar
2
kul
de, söyle
3
allâhu
Allah
4
yuftî-kum
size fetva veriyor, hükmünü bildiriyor
5
fî el kelâleti
anne ve babası ve çocuğu olmayan kimse hakkında (dayı, amca, kardeş gibi ikinci derecede akrabaları olan kimse hakkında)
6
in imruun
eğer kişi erkek ise
7
heleke
helak oldu, öldü
8
leyse
olmadı, yok
9
lehû
onun (erkeğin)
10
veledun
çocuk
11
ve lehû
ve onun (erkeğin) var
12
uhtun
kızkardeşi
13
fe lehâ
o taktirde onundur (kadının)
14
nısfu
yarısı
15
şey
16
terake
terketti, bıraktı
17
ve huve
ve o (erkek)
18
yerisu-hâ
ona (kadına) varis olur
19
in
eğer, şayet, olsa, ise
20
lem yekun
olmamış, yok
21
lehâ
onun (kadının)
22
veledun
çocuk
23
fe
fakat
24
in kânete
eğer iki (kadın) olursa
25
isneteyni
iki (kadın)
26
fe
o taktirde, o zaman
27
lehumâ
o ikisinindir (iki kadının)
28
es sulusâni
üçte ikisi
29
mimmâ (min mâ)
şeyden
30
terake
bıraktı
31
ve in
ve eğer … ise
32
kânû
oldular
33
ıhveten
kardeş
34
ricâlen
erkek
35
ve nisâen
ve kadın
36
fe
o taktirde, o zaman
37
li ez zekeri
erkeğindir
38
mislu
misli, kadar
39
hazzı
pay
40
el unseyeyni
iki kadın
41
yubeyyinu
açıklıyor, beyan ediyor
42
allâhu
Allah
43
lekum
size
44
en tadıllû
sapmanız, şaşırmanız (şaşırırsınız diye)
45
vallâhu
ve Allah
46
bi kulli şey’in
her şeyi
47
alîmun
en iyi bilen
2. Hîzb, Mâide Sûresi

Mâide Suresi 1. Ayeti

1
yâ eyyuhâ
ey!
2
ellezîne âmenû
yaşarken Allah’a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler
3
evfû
ifâ edin, yerine getirin
4
bi el ukûdi
akitleri, anlaşmaları
5
uhıllet
helal kılındı
6
lekum
size, sizin için
7
behîmetu
dört ayaklı hayvanlar
8
el en’âmi
deve, sığır veya davar gibi hayvanlar
9
illâ mâ yutlâ
okunacak şeyler hariç
10
aleykum
size
11
gayre
dışında, başka, diğer
12
muhilli es saydi
helal kılınan av, avlama
13
ve entum
ve, siz
14
hurumun
hac veya umre için ihramlı olmak
15
inne allâhe
muhakkak ki Allah
16
yahkumu
hükmeder, hüküm verir
17
mâ yurîdu
ne dilerse, dilediği şey
2. Hîzb, Mâide Sûresi

Mâide Suresi 2. Ayeti

1
yâ eyyuhâ
ey!
2
ellezîne âmenû
yaşarken Allah’a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler
3
lâ tuhıllû
size helâl kılınmadı, helal saymayın, (saygısızlık yapmayın)
4
şeâire allâhi
Allah’ın şeriatları, şartları, hükümleri
5
ve lâ
ve değil, olmaz, olmamak, yapmamak
6
eş şehre el harâme
haram ay,hürmet edilen,yasak edilen ay
7
ve lâ
ve değil, olmaz, olmamak, yapmamak
8
el hedye
kurbanlık hayvanlar
9
ve lâ
ve değil, olmaz, olmamak, yapmamak
10
el kalâide
boyunları bağlı kurbanlık develer
11
ve lâ
ve değil, olmaz, olmamak, yapmamak
12
âmmîne
eminliğine, güvenliğine, güvenirliğine
13
el beyte el harâme
hürmet edilen ev, yasakların uygulandığı ev (Beyt el Harâm, Kâbe)
14
yebtegûne
isterler
15
fadlan
fazıl
16
min rabbi-him
Rabb’lerinden
17
ve rıdvânen
ve rıza
18
ve izâ
ve o zaman, …olduğu zaman
19
haleltum
ihramdan çıktınız
20
fastâdû (fe istâdû)
artık avlanın
21
ve lâ yecrîmenne-kum
ve sakın size curum yaptırmasın, sakın sizi suça sevk etmesin
22
şeneânu
kin
23
kavmin
bir kavim, topluluk
24
en saddû-kum
sizi alıkoymaları
25
an(i) el mescidi el harâmi
Mescidi Haram’dan
26
en ta’tedû
zulmetmenize, haddi aşmanıza, hakka tecavüz etmenize
27
ve teâvenû
ve yardımlaşın
28
alâ el birri
birr üzerine, iyilik üzerine
29
ve et takvâ
ve takva
30
ve lâ teâvenû
ve yardımlaşmayın
31
alâ el ismi
günah üzerine
32
ve el udvâni
ve düşmanlık
33
ve ittekû allâhe
ve Allah’a (c.c.) karşı takvâ sahibi olun
34
inne allâhe
muhakkak ki Allah (c.c.)
35
şedîdu el ıkâbi
azabı şiddetli
2. Hîzb, Mâide Sûresi

Mâide Suresi 3. Ayeti

1
hurrimet
haram kılındı
2
aleykum(u)
sizin üzerinize, size
3
el meytetu
ölü, kesilmeksizin ölen hayvan
4
ve ed demu
ve kan
5
ve lahmu el hınzîri
ve domuz eti
6
ve mâ uhılle
ve boğazlanan, kesilen
7
li gayri Allâhi
Allah’tan başkası için
8
bi hî
onun ile, ona
9
ve el munhanikatu
ve boğmak suretiyle öldürülen veya boğularak ölen hayvan
10
ve el mevkûzetu
ve şiddetli bir darbeden dolayı (kesilmeksizin) ölen hayvan
11
ve el mutereddiyetu
ve yüksek bir yerden düşerek ölmüş hayvan
12
ve en natîhatu
ve boynuz darbesiyle ölmüş hayvan
13
ve mâ
ve şey
14
ekele es sebuu
yırtıcı hayvan tarafından yenen (yırtıcı hayvanın parçalayıp öldürdüğü)
15
illâ mâ zekkeytum
ancak (yetişip) kesmeniz hariç
16
ve mâ zubiha
ve kesilen, boğazlanan şey
17
alâ en nusubi
put üzerine, putlara
18
ve en testaksimû
ve kısmet, şans aramanız
19
bi el ezlâmi
fal okları ile
20
zâlikum
İşte bunlar
21
fiskun
fısk’dır.
22
el yevme
bu gün
23
yeise
yeise kapılır
24
ellezîne keferû
inkâr edenler, kâfirler
25
min dîni-kum
sizin dininizden
26
fe lâ tahşev-hum
artık onlardan korkmayın
27
vahşev-ni
ve benden korkun, sakının
28
el yevme
bugün
29
ekmeltu lekum
size ikmal ettim, tamamladım
30
dîne-kum
sizin dininiz
31
ve etmemtu
ve tamamladım
32
aleykum ni’metî
sizin üzerinize nimetimi
33
ve radîtu lekum(u)
ve sizden razı oldum
34
islâme dînen
din olarak islâm
35
fe men(i) idturra
artık kim darda kalırsa
36
fî mahmasatin
açlık hususunda
37
gayra mutecânifin
meyledici olmadan, meyletmeden
38
li ismin
günaha
39
fe inne Allâhe
artık muhakkak ki Allah (c.c.)
40
gafûrun
Gafûr, mağrifet eden, günahları sevaba çeviren
41
rahîmun
Rahîm, rahmet eden, rahmet nuru gönderen