3. Hîzb, Fetih Sûresi

Fetih Suresi 10. Ayeti

1
ellezîne
onlar
2
yubâyiûne-ke
sana biat ederler, tâbî olurlar
3
innemâ
sadece, oysa, olunca
4
yubâyiûne allâhe
Allah’a biat ederler, tâbî olurlar
5
yedu allâhi
Allah’ın eli
6
fevka
üzerinde
7
eydî-him
onların elleri
8
fe men
bundan sonra kim
9
nekese
bozdu
10
fe
artık
11
innemâ
sadece, oysa, olunca
12
yenkusu
bozar
13
alâ
üzerine, … e
14
nefsi-hî
kendi nefsi
15
ve men
ve kim
16
evfâ
vefa etti
17
bi mâ
şeylere
18
âhede
ahd etti
19
aleyhullâhe
Allah’a
20
fe
o taktirde, o zaman
21
se yu’tî-hi
ona verilecek
22
ecren
ecir, ücret, mükâfat
23
azîmen
en büyük
3. Hîzb, Fetih Sûresi

Fetih Suresi 11. Ayeti

1
se yekûlule-ke
sana diyecekler
2
muhallefûne
arkada kalmış olanlar, geride kalmış olanlar
3
min el a’râbi
bedevilerden, göçebe yaşayan Araplar’dan
4
şegalet-nâ
bizi meşgul etti
5
emvâlu-nâ
bizim mallarımız
6
ve ehlû-nâ
ve ehlimiz, ailelerimiz
7
fe istagfir lenâ
artık bizim için istiğfar et, mağfiret dile
8
yekûlûne
söylüyorlar
9
bi elsineti-him
dilleriyle
10
şey
11
leyse
değil, olmayan
12
içinde, de
13
kulûbi-him
onların kalpleri
14
kul
de, söyle
15
fe
o zaman, o taktirde
16
men
kim
17
yemliku
sahip olur, güce malik olur (mani olur, önler)
18
lekum
sizin için, size
19
min allâhi
Allah’tan
20
şey’en
bir şey
21
in
eğer
22
erâde
irade etti, diledi
23
bi-kum
size
24
darren
bir darlık, zarar
25
ev
veya
26
erâde
irade etti, diledi
27
bi-kum
size
28
nef’en
29
30
oldu, idi, …dir
31
allâhu
32
bimâ
şeyler
33
ta’melûne
amel ediyorsunuz, yapıyorsunuz
34
habîren
haberdar (haberi olma)
3. Hîzb, Fetih Sûresi

Fetih Suresi 12. Ayeti

1
bel
hayır, bilâkis, aksine
2
zanen-tum
siz zannettiniz
3
en len yenkalibe
asla dönmeyecekler
4
er resûlu
resûl
5
ve el mû’minûne
ve mü’minler
6
ilâ ehlî-him
ehillerine, ailelerine
7
ebeden
ebediyen
8
ve zuyyine
ve süslü, güzel, çekici kılındı
9
zâlike
işte bu, bu
10
içinde, de
11
kulûbi-kum
sizin kalpleriniz
12
ve zanen-tum
ve siz zannettiniz
13
zanne es sevi
kötü bir zanla
14
ve kuntum
ve siz oldunuz
15
kavmen
bir kavim
16
bûren
helâk olucu
3. Hîzb, Fetih Sûresi

Fetih Suresi 13. Ayeti

1
ve men
ve kim
2
lem yû’min
îmân etmez
3
billâhi
Allah’a
4
ve resûli-hî
ve onun resûlü
5
fe
o zaman
6
innâ
muhakkak ki biz
7
a’ted-nâ
hazırladık
8
li el kâfirîne
kâfirler, inkârcılar için
9
saîren
sair, alevli ateş, cehennem